Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2015;2(2):61-109
Erbaş/Erlerin Ebeveyne Bağlanma Stilleri, Depresyon Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Madde Kullanımı Açısından İncelenmesi
K Koçhan, T İlhan
Kara Harp Okul Komutanlığı, Ankara
Bu araştırmanın temel amacı, madde kullanan ve kullanmayan erbaş ve erlerin anne babaya bağlanma, stresle başa çıkma stilleri ve depresyon puanlarını karşılaştırmaktır. Çalışmanın ikinci amacı ise, madde kullanan erbaş ve erlerin madde kulanım nedenlerini ve ana babaya bağlanma, stresle başa çıkma stilleri ile depresyon puanlarının bağımlılık şiddetine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubuna, 2014 yılında bir eğitim tugayında askerlik görevini yapan ve madde kullanan 100 erbaş/er ile madde kullanmayan 100 erbaş/er olmak üzere toplam 200 erbaş/er alınmıştır. Katılımcıların yaşları 20-32 (X = 21,69; S = 2,38) arasında değişmektedir. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Bağımlılık Profil İndeksi Ölçeği, Ana Babaya Bağlanma Ölçeği, Başa Çıkma Stilleri Kısa Formu ve Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada alt problemleri test etmek için frekans analizi, t-testi ve Tek Yönlü ANOVA kullanılmıştır. Bulgulara göre, erbaş ve erlerin madde kullanımı puanları, anne baba eğitim düzeylerine göre farklılık göstermemektedir. Bunun yanında anne babaya bağlanma, stresle başa çıkma ve depresyon puanları madde kullanıp kullanmamaya göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.
Examining of the Attachment Style to Parents, Depression Levels, and Stress Management Styles of Private Soldiers Interms of Substance Abuse
This study compares parental attachment, coping strategies, and depression scores of soldiers and recruits who use substances with those who do not. Furthermore, we also explore reasons for substance use of the soldiers and recruits and how their parental attachment, coping strategies, and depression scores differentiate by the absence and severity of the addiction. The study group comprised 200 soldiers and recruits (all of them were male) who served in a Turkish Infantry Training Brigade Command in 2014, of whom 100 were substance abusers and 100 were not. The age of the participants ranged from 20 to 32 (X= 21.69, SD = 2.38). The Personal Information Form, the Addiction Profile Index Questionnaire, the Parental Bonding Instrument, the Coping Strategies Inventory Short-Form, and the Depression Anxiety Stress Scale were used for data collection. The data were analyzed using a frequency analysis, t-test, and one-way Analysis of Variance (ANOVA). The study results showed that parental attachment, coping strategies, and depression scores of substance abusers differed significantly compared to the scores of non-abusers. Furthermore, a significant number of substance abusers indicated that the attitudes and problems within the family were main reasons for starting to abuse substances.