Dergi Ara >>
Yıl:2002; Cilt: 10; Sayı: Ek 4>> Özet
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi; 2002;10(Ek 4):5-10
Psikiyatri uzmanlık eğitiminde gereklilikler ve asgari standartlar: Bir model önerisi
R Tükel
İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Psikiyatri ABD
Son olarak yürürlüğe giren yeni Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, diğer uzmanlık dallan yanında psikiyatri alanında da uzmanlık eğitimi üzerinde önemli etkiler oluşturabilecek bazı düzenlemeleri içermektedir. Yeni tüzük, uzmanlık dernekleri ve tabip odaları tarafından oluşturulan platformlarda çıktığı tarihten bu yana yoğun olarak tartışılmaktadır. Tartışmaların merkezinde ise, yeni tüzükte yer alan Tıpta Uzmanlık Kurulu ve bu kurulun altında çalışan Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu ve Uzmanlık Dallan Eğitim ve Müfredat Komisyonları yer almaktadır. Henüz kurulma aşamasında olan Psikiyatri Uzmanlık Dalı Eğitim ve Müfredat Komisyonu, yakın zamanda, görevlerinden de anlaşılacağı üzere, psikiyatri uzmanlık eğitimini doğrudan etkiyecek kararlar alacaktır. Bu nedenle de, tam da bugünlerde, psikiyatri kamuoyunda psikiyatri uzmanlık eğitiminin tartışılması, karar süreçleri üzerinde oluşturacağı etkiler açısından oldukça fazla önem taşımaktadır. Uzmanlık eğitiminden, sadece mesleki kuramsal bilgilerin verilmesi ve bu doğrultudaki değerlendirmeler anlaşılmamalıdır. Uzmanlık eğitimi, aynı zamanda, eğitici ve eğitim alanlar arasındaki iki yönlü bir iletişimle bilgi, beceri aktarımını ve daha sonraki tıp yaşamındaki tutumların oluşturulmasını içermektedir. En önemli adım ise, eğitici ve eğitim alanlar arasında mesleki yeterlilik ve iyi hasta bakımı temelinde kurulan eğitim ilişkisinin, aşamaları ve içerdiği özelliklerle, karşılıklı taahhüte dayalı olarak tanımlanmasıdır. Yani bir eğitim programının oluşturulmasıdır. Yazıda bu eğitim programının amacı, niteliği, kuramsal eğitim, uygulamalı eğitim, eğitimin temel alanları ile uzmanlık eğitim programının uygulanma alanları ele alınacaktır. Ayrıca bu eğitimi mümkün kılabilecek kurumsal yapıdan söz edilerek, psikiyatri uzmanlık eğitimine ilişkin gereklilikler ve asgari standartlar belirlenmeye çalışılacaktır.

Requirements and minimum standards in psychiatric specialization: Suggestion for a model
The new regulations and rules for medical specialization, which recently came into force, contain some regulations that could have important effects on specialization not only in other fields but also in psychiatry. Since their announcement the new regulations are being intensively discussed on forums set up by specialist associations and the medical councils. The discussions focus on the commissions mentioned in the new regulations; these are the Commission for Medical Specialization, the Sub-commission for Evaluation of Educational Institutions and the Commissions of Education and Curriculum for Branches of Specialization. The Commission of Education and Curriculum for Psychiatric Specialization is at the stage of foundation; it shall -as indicated by its task- soon make decisions that would have a direct impact on the specialization in psychiatry. Therefore, the ongoing public discussion on the psychiatric specialization in psychiatric circles just today is of high importance with regard to its effects on the process of decision-making. Specialization does not solely mean to impart professional theoretical knowledge and to evaluate accordingly. Specialization involves at the same time the imparting of knowledge and skills in interaction between trainers and trainees and the forming of attitudes for future medical life. The most important step is to define the training relationship, which is established between trainer and trainee on the basis of professional eligibility and good patient care, leaning on mutual commitment including the stages and characteristics of this relationship; in other words, to set up a training programme. This article shall explain the goal and feature of this training programme, the theoretical training, the practical training, main fields of the training and practice areas of the specialization programme. Apart from that the institutional body, which could enable this training, shall be mentioned and the requirements and minimum standards of specialization in psychiatry shall be determined.