Dergi Ara >>
Yıl:2002; Cilt: 10; Sayı: Ek 4>> Özet
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi; 2002;10(Ek 4):19-26
Bütüncül bir model içinde dinamik psikiyatri eğitimi
I Vahip
Ege Ü. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, İzmir
Dinamik psikiyatri, psikiyatrinin mental fenomenleri çatışma kavramı ile açıklayan bir dalıdır. Günümüzde dinamik psikiyatri, kendilik psikolojisinden ve nesne ilişkileri kuramından gelen zengin katkılarla çatışma modelinin ötesine geçmiştir. Her ne kadar dinamik psikoterapi, dinamik psikiyatride kullanılan en önemli araç ise de, dinamik psikoterapi ile dinamik psikiyatri eş anlamlı değildir. Dinamik psikiyatrik yaklaşımda, hastanın gereksinimleri dinamik biçimde değerlendirilir ve buna göre, biyopsikososyal bakış açısıyla birçok sağaltım girişimi arasından en uygun olanları seçilir ve kullanılır. Dinamik psikiyatri eğitimi, sürekliliği ve bütünlüğü olan bir eğitim olarak verilmelidir. Teknik seminerler ve olgu tartışmaları eğitimin bel kemiğini oluşturur. Dinamik psikiyatri eğitimi yapılandırılırken, kuramsal eğitim ve uygulamanın mutlaka bütünleştirilmesi gerekir. Eğitim programı psikodinamik yaklaşımın bilimsel temellerini içermeli, dışlayıcı değil bütünleştirici bir yaklaşımı benimsemeli, uygulama (psikoterapi deneyimi) olanağı sunmalı ve işbirliği içinde olan eğiticiler tarafından verilmelidir. Bu yazıda eğitim programının özellikleri ve eğitimin dinamikleri tartışılacak ve hangi uygulamanın ne zaman ve hangi hasta gruplarıyla yapılacağı konusunda öneriler sunulacaktır.

Dynamic psychiatry training in an integrative model
Dynamic psychiatry is a branch of psychiatry which explains mental phenomena with the concept of conflict. However, it developed beyond conflict model with rich contributions from self psychology and object relations theories. Even though dynamic psychotherapy is the main therapeutic tool of dynamic psychiatry, dynamic psychotherapy and dynamic psychiatry is not equivalent. In dynamic psychiatric approach, the patient and his needs are evaluated dynamically and then the most appropriate treatment modality is chosen from a biopsychosocial point of view. Dynamic psychiatry training must have continuity and integrity. Technical seminars and case discussions are the backbone of training. Theoretical education and practice must be integrated. Curriculum must include scientific basis of dynamic psychiatry, must be integrative-not exclusive, must give the chance of experience (psychotherapy experience) and the trainers must be in collaboration with each other. In this article, the main features of curriculum and dynamics of education will be discussed and some suggestions will be brought about how and when the residents can have experience in psychotherapy.