Dergi Ara >>
Yıl:2000; Cilt: 8; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2000;8(2):39-45
Tüberküloz olgularında hastalığın algılanması ve kişilik özellikleri
Z Arıkan, AÇ Kuruoğlu, E Levent, O Köktürk, N Beler, N Oral, NN Ekim
Gazi Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD
Amaç: Tüberküloz ülkemizde halen önemini koruyan bir enfeksiyon ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur Bu hastalarda, hastalığın kabulü ve algılanma biçimi gibi etkenlerin de rol oynadığı tedavide uyum güçlükleri sık görülmekte ve te­davi uyumunu etkileyen .faktörlerin de­ğerlendirilmesinin hastalığın kontrolünde önemli olduğu düşünülmektedir. Yöntem: Bu amaçla, Gazı Üniversitesi Tıp Fakültesi Goğus Has­talıkları Anabılım Dalı ve Ankara Atatürk Se-natoryum Hastanesinde yatarak tedavi gören 50 hasta çalışmaya alınmıştır Bireysel psikiyatrik görüşmeler sonrası, hastaların sosyodemografık özelliklen ve hastalıklarını yorumlama biçimlerini değerlendirmeye yönelik bir anket formu ile MMPI (Minnesota Multiphasic Personality lnventory) uygulanmıştır Bulgular: Kişilik özel­liklen dışında, hastaların kabulünde kültürel özel­likler belirgindir Sonuç: Tüberküloz olgularında hastalığın algılanması ve kronik hastalığa uyum sağlanmasında kişilik özelliklen dışında kültürel etkenlerin rolü önemlidir.
Perception of Illness and Personality Features in Tuberculosis Patients
Object: Tuberculosis can stili be considered as one of the most significant infectious and public health problems in our country Evaluation of contributing factors to the problem of compliance, such as the correct appraisal of the disease, seems to be important for disease control Method: To analyse these factors, we studied 50 inpatients of the Pulmonary Medicine Department of Gazi University Faculty of Medicine and Ankara Atatürk Sanatorium Hospital All patients underwent a psychiatric examination. They were consequently assessed by the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), as well as a questionnaire to evaluate the sociocultural variables and the patients' interpretation of their own disease. Results: Apart from the personality traits, cultural factors seem to be operative in 64% of the patients in the recognition of the diagnosis. Conclusion: It is postulated that, the perception of the diagnosis and adaptation to a chronic disease are largely affected by the cultural factors.