Dergi Ara >>
Yıl:1999; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1999;7(2):31-35
Ortopedik Engelliler Meslek Lisesi öğretmenleri ile Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinin şiddete ilişkin tutum ve davranışları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
S Yıldırım, F Çelebi
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Ortopedik En­gelliler Meslek Lisesi İle Sağlık Meslek Lisesi öğ­retmenlerinin şiddet yönelimleri arasında fark olup olmadığının araştırılmasıdır.
Yöntem: Araştırmaya Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Meslek Lisesi ile Kırıkkale Sağlık Meslek Lisesinde görev yapan 40 öğretmen ile 120 Öğren­ci katılmıştır. Öğretmenlerin şiddete ilişkin tutumla­rı tutum ölçeği ile Ölçülmüştür. Ayrıca öğrencilere de öğretmenlerdeki tutarlılığı test etmek için bir anket formu verilmiştir.
Bulgular: Araştırmada ömeklem grubu üzerin­den iki veri elde edilmiştir. Bunlar öğretmenlerin şiddete yönelik tutumlan ve Öğrencilerin karşılaş­tıkları fiziksel cezalardır. Öğretmenlerin şiddet yö­nelimleri arasındaki farkın analizinde t testinden yararlanılmıştır. Verilere göre yapılan hesaplama­larda İki grup arasında anlamlı bir fark görülmüştür. Ayrıca Sağlık Meslek Lisesinde görev yapan öğret­menlerinin şiddet yönelimlerinin diğer gruba oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. öğrencilerin karşılaştıklarını belirttikleri fiziksel şiddet uygulamaları frekansları ve yüzdelerine göre bir araya getirilmişlerdir.
Tartışma: Verilerden elde edilen bulgular sonu­cunda iki öğretmen grubu arasında anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir ve bu bulgular literatürdeki bul­gularla karşılaştırılmışır.
A study comparing the attitudes and the behavi­ours of teachers about violence from two different schools; Ankara Orthopeadic Handicapped High School and Kırıkkale Health Care High School
Objective: The aim of this study is to compare the tendencies of the teachers from two different
scools about violence.
Method: 40 teachers and 120 students in total from Ankara Dogan Çaglar Orthopaedic Handicap­ped High School and Kirikkale Health Care High School have been included in this study. A standar­dized scale for attitudes about violence was given to the teachers. To test the reliability of the teac­hers answers, their students wanted to fill a questi­onnaire about the behaviours of the teachers.
Results: The frequencies and percentages of
physical violence reported by the studeents were obtained. Discussion: The findins have shown a signifi­cant difference between the two groups of teac­hers and have been compared with the literature.