Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(1):1-9
Travmatik Stres ve Beyin
N Gündüz, AT Aker
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaygın, süregen ve işlevsellikte ağır düzeyde bozulmalara yol açabilen ruhsal bozukluklardandır. Son yıllarda bu alanda işlevsel ve yapısal nörogörüntüleme, genetik, endorinolojik ve moleküler düzeyde yapılan çalışmalar dikkat çekicidir. Özellikle hipokampüs, prefrontal korteks (PFC), anterior singulat korteks (ACC), amigdala ve nukleus akumbens gibi beyin yapılarında TSSB'ye ilişkin çalışmaların giderek artması ile bu alandaki bilgilerimiz derinleşmektedir. Günümüzde ruhsal bozukluklar alanında ilgi çekici alanlardan biri de BDNF (Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör)'dir. Nöroplastisite alanında altı çizilen moleküllerden olması bakımından stres ve TSSB alanlarında BDNF'nin önemi giderek artmaktadır. TSSB gelişiminde rolü olduğu bilinen beyin bölgelerinde TrkB (Tropomiyozin Reseptör Kinaz B) (BDNF için bildirilen reseptör) uyarımının rolü de araştırılan ve giderek önemi artan alanlardan biridir. BDNF TrkB uyarımı sinir hücrelerinin esnekliği, hayatta kalması ve büyümelerinde önemli bir role sahiptir. Bu yolaktaki değişiklikler hipokampüs, amigdala, ACC, ventromedial PFC ve nükleus akkumbenste anatomik ve işlevsel değişkliklere yol açmakta; böylelikle TSSB gelişimine yatkınlık oluşmaktadır.
Traumatic Stress and Brain
Posttraumatic stress disorder is one of the common, disabling and chronic psychiatric disorder. In the last decade there is growing literature about functional and structural neuroimaging, genetic, endocrinological and molecular studies in this area. Especially studies about brain areas like hippocampus, prefrontal cortex, anterior cingulate cortex, amygdala and nucleus accumbens in PTSD are remarkable. Another striking area in psychiatric disorders is BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor). As BDNF is important for neuroplasticity; new studies about stress and PTSD also underlie the impotance of BDNF. Tropomyosin Receptor Kinase B (TrkB), the receptor for Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), a signaling pathway is important for neuronal plasticity, survival, and growth. Changes in brain regions like hippocampus, amygdala, anterior cingulate cortex, ventromedial prefrontal cortex, and the nucleus accumbens may in turn contribute to the predisposition to PTSD.