Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2014;1(2):5-46
Ergenlerin İnternette Kimlik Denemeleri ve Problemli İnternet Kullanım Davranışları
AB Çetin, AA Ceyhan
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Bu araştırma, ergenlerin internette kimlik denemeleri yapma davranışlarını betimlemeyi ve ergenlerin psikolojik ihtiyaçlarının, kimlik statülerinin, heyecan arama ve yaşam doyumu düzeylerinin onların problemli internet kullanım düzeylerinin önemli bir yordayıcısı olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, Eskişehir il merkezindeki resmî liselerde öğrenim gören 2729 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın verilerini toplamak için Problemli İnternet Kullanım Ölçeği-Ergen, Temel İhtiyaçlar Ölçeği, Benlik Kimliği Statüleri Ölçeği, Arnett Heyecan Arama Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizi ise betimsel istatistikler ve hiyerarşik regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları kimlik denemeleri yapma sıklıkları açısından, ergenlerin çok büyük bir bölümünün (%66,40’ı bazen ve %1,10’u çoğunlukla olmak üzere) internette başka biri gibi davranarak kimlik denemesi yaptıklarını göstermiştir. Ergenlerin internette çoğunlukla yaptıkları kimlik deneme biçimi sıklıkları bakımından ergenlerin en çok “daha zeki biri” ve “hayalî biri” gibi davrandıkları belirlenmiştir. Bazen ve çoğunlukla yapılan kimlik denemeleri sıklıkları birlikte ele alındığında ise ergenlerin en çok “daha zeki biri gibi”, “hayalî biri gibi”, “daha az utangaç biri” gibi davrandıkları görülmektedir. Ayrıca, ergenler çoğunlukla “insanları daha kolay tanımak için” ve “daha kolay konuşmak için” internette kimlik denemeleri yaptıklarını ifade etmişlerdir. Yine, araştırmanın regresyon analizi sonuçları dağınık, kararsız ve başarılı kimlik statüleri, güç ve sevme/sevilme (ait olma) psikolojik ihtiyaçları, heyecan arama ve yaşam doyumu niteliklerinin problemli internet kullanımında önemli yordayıcılar olduğunu ve bu değişkenlerin birlikte toplam varyansın %20’sini açıkladığını ortaya koymuştur.
Adolescents’ Identity Experiments on the Internet and Problematic Internet Use Behavior
This study investigates adolescents’ identity experiments on the internet and reveals whether adolescents’ levels of psychological needs, identity status, and sensation-seeking behavior and life satisfaction are significant predictors of problematic internet use. The study group consisted of 2729 students in public high schools in Eskisehir Province, Turkey. The data were collected through the following: Problematic Internet Use Scale–Adolescent, Basic Needs Inventory, Ego Identity Status Scale, Arnett Sensation Seeking Scale, Life Satisfaction Scale, and the Personal Information Form. Data analysis was conducted through descriptive statistics and hierarchical regression analysis. Research findings showed that a large number of adolescents (66.40% sometimes; 1.10% often) experimented with identity on the internet by pretending to be someone else. Adolescents often tended to act like a more intelligent or imaginary person. Overall, adolescents generally pretend to be a more intelligent, less shy, and imaginary character. In addition, adolescents often reported that they experiment with identity to get to know people easily and speak with people more easily. The regression analysis results showed that diffusion, moratorium, and achievement identity statuses, psychological needs for power and belonging, and sensation-seeking behavior and life-satisfaction levels are important predictors of problematic internet use, with these variables explaining 20% of the total variance.