Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2014;1(1):9-40
Madde Kullanan Ergenlerin Bağlanma Stilleri
IT Cömert, K Ögel
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ; Gaziantep
Temeli bebeklik döneminde oluşan bağlanma davranışı, yetişkinlik döneminde de etkisini göstermektedir. Ergenlik dönemi anne-çocuk arasındaki bağlanmanın bireysel özgürlük ile yer değiştirdiği bir dönem olup riskli davranışlarda bulunma ihtimali yüksek bir dönemdir. Bu çalışmada ergenlerin bağlanma stilleri ile madde kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2012 yılının Kasım ve Aralık aylarında yapılmıştır. Araştırmaya 1095 (%51,2) erkek, 1045 (%48,8) kız öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırma “Gençlik Aile Anketi” verilerinin kullanılması ile yapılmıştır. Örneklem seçiminde çok basamaklı küme örnekleme yöntemi kullanılmış bunun için İstanbul’un farklı sosyoekonomik düzey bölgelerinden 15 ilçe seçilmiştir. Öğrencilerin %10,5’inin herhangi bir madde kullanmış olduğu, %9,7’sinde birden fazla madde kullanımı olduğu ve %3,8’inin ise sürekli esrar kullandığı bulunmuştur. En fazla görülen bağlanma stilinin ise %48 ile kayıtsız bağlanma olduğu görülmüştür. Anne-babaya güvensiz bağlanma, olumsuz anne-baba tutumu ve yetersiz sosyal destek, ergenlik döneminde madde kullanma açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle ergenin bağlanma süreci, anne-baba tutumu ve sosyal destek algısı çocukluk ve ergenlik psikopatolojilerinin ortaya çıkışında ve tedavilerinde üzerinde dikkatle durulması gereken kavramlardır. Sonuç olarak bu konuda hem çocukların hem de ebeveynlerin uygun eğitim programları ile yönlendirilmeleri gerekmektedir.
Attachment Styles of Adolescent Substance Users
An individual’s attachment style develops during infancy and influences that individual’s adulthood. Dur- ing adolescence, as attachment is replaced by individual freedom, adolescents are likely to engage in risky behavior. This research study, which investigates the relationship between adolescents’ attachment styles and substance use, was conducted in November and December 2012 with a sample of 1,095 (51.2%) male and 1,045 (48.8%) female students in Istanbul, Turkey. The students were selected using a multistage cluster sampling method and were of various socioeconomic levels. The data were collected through administration of a questionnaire in 86 high-school classrooms. The results showed that 10% of the students used some type of substance, 9.7% used multiple substances, and 3.8% habitually used cannabis. The dismissing attachment style was most prevalent, displayed by 48% of the students. Significant correlations were found between substance use and both the dismissing and preoccupied attachment styles. Continuous use of cannabis was highly correlated with lack of a secure attachment style.