Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 7; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2014;7(3):48-56
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Nöropeptidler
O Mermi, M Atmaca
Fırat Üniversitesi, Elazığ
Yapılan çalışmalar, nörohormonal bozukluklarla obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) arasında etyolojik bir ilişki olabileceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda bu gözden geçirme makalesinde nöropeptidlerin OKB'deki rolünü araştıran klinik araştırmalar incelenmiştir. Arjinin vazopressinin (AVP) sıçanlarda temizlenme davranışının artışına olan etkisinden oksitosinin amnestik etkisi ve cinsel davranış üzerindeki etkilerinin OKB'yle ilişkisi değerlendirilmiştir. CRF ve ACTH'ın laboratuvar hayvanlarında kendini temizleme davranışını arttırabilme özelliği incelenmiş ve bu nöropeptidlerin bazı OKB hastalarında gösterilen aşırı temizlenme davranışına katkıda bulunabileceği varsayılmıştır. Ayrıca opioidlerin kendinden emin olamama haliyle ilişkili olabileceği gözden geçirilmiştir.
Obsessive-Compulsive Disorder and Neuropeptides
Studies have implicated that there is a relationship between obsessive-compulsive disorder and neurohormonal disturbances. In this context, in this paper, we reviewed the studies examining the role of neuropeptides on OCD. As can be seen in the text, it was mentioned about the effect of arginin vasopressin (AVP) on cleaning behaviors in rats and oxitocin's influences on amnesy and sexual behaviors. On the other hand, it was discussed CRF and ACTH's increasing effect of self-cleaning behaviors in laboratory animals, considering that those neuropeptides might be associated with excessive washing in OCD patients. On the other hand, probable relationship between opioids and doubtfulness was reviewed.