Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2014;7(2):56-66
Bipolar Depresyon Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı
N Dilbaz
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
Bipolar bozukluk remisyon ve relapslarla giden kronik bir duygudurum bozukluğudur. Bipolar bozuklukta ana zorluk hastalığın doğru tanınmasındadır. Bipolar hastaların büyük bir çoğunluğu ilk atakta depresyon ile başvurdukları için majör depresif bozukluktan ayrılması güç olmaktadır. Halen Bipolar bozukluğun tedavisi tartışmalı olup bu alanda karşılanmamış gereksinimler mevcuttur. Bu makalede akılcı ilaç kullanımı kapsamında atipik antipsikotikler, duygudurum düzenleyicileri, antidepresanlar ve yeni tedavilerin etkinlik ve güvenirlikleri klinik verilerileri var olan kanıtlarla gözden geçirilmiştir. Var olan kanıtlar olanzapin-fluoksetin kombinasyonu veya ketyapin monoterapisi veya lurasidon ekleme veya monoterapisinin akut Bipolar depresyonun tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Bazı kanıtlar ise Lamotrijin, armodofinil vemodafinil güçlendirme tedavisinin etkili olabileceğini gösterse de bu alanda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Yapılandırılmış psikososyal ve nöromodulatör girişimler ilaç tedavisi ile birlikte uygulandığında iyileşme hızları üzerine olumlu etkileri olmaktadır.
Rational Pharmacotherapy of Bipolar Depression
Bipolar disorder is a chronic mood disorder which is characterized by a remitting and relapsing course. A key challange in bipolar disorder is the accurate diagnosis of the illness. It is difficult to distinguish bipolar disorder becuase majority of the patients initially present during an episode of depression. The treatment of BD is controversial with a great unmet need. This article reviews clinical data on the efficacy and safety of atypical antipsychotics, mood stabilizers, antidepressants, and novel treatments with available evidence in the context of rationalpharmacotherapy. Available evidence supports the olanzapine-fluoxetine combination or quetiapine monotherapy or lurasidon adjuvant or monotherapy for the treatment of acute bipolar major depressive episodes; some evidence suggests lamotrigine or armodofinil and modafinil augmentation may be helpful, but additional research is needed. Structured psychosocial and neuromodulatory interventions used in conjunction with pharmacotherapy improve recovery rates in bipolar depression.