Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 3; Sayı: 4>> Özet
Psikiyatride Güncel; 2013;3(4):288-298
Tedavi edilmeyen ruhsal hastalığın fetus ve infant üzerindeki olumsuz etkileri: bilișsel, emosyonel, davranıșsal ve fiziksel etkiler
VȘ Cankorur
Ankara Üniversitesi, Ankara
Gebelik ve doğum sonrası dönemde görülen ruhsal hastalıklar sık görülen ruhsal hastalıklar ve ciddi ruhsal hastalıklar olarak sınıflandırılabilir. Bu dönem ruhsal hastalıkların ortaya çıkış riskinin artmış olduğu bir dönem olarak kabul edilir. Özellikle gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde perinatal ruhsal bozuklukların ve bu hastalıkların çocuk gelişimi üzerindeki etkilerinin üzerinde önemle durulması gerekir. Sık görülen ruhsal hastalıklar için dönemsel olarak ortaya çıkan tablolardan ziyade süreklilik gösteren ağır beliritili tabloların fetus ve infant için daha riskli olduğu konusunda fikir birliği oluşmaktadır. Gebelik dönemindeki depresyonların ortalama yarısı doğum sonrası dönemde süreğenlik göstermektedir. Ciddi ruhsal hastalıklarda intihar, gebeliğin ve bebeğin inkarı veya infantın öldürülmesi riski bulunduğu gibi fetusda ve infantta gelişim geriliği oluşabilir. Perinatal dönemde sık görülen ruhsal hastalıklar daha çok emosyonel, bilişsel, davranışsal gelişim gerilikleri ile ilişkilendirilmektedir. Bu konudaki çalışma bulguları tam tutarlılık göstermemekle birlikte az gelişmişlik, düşük sosyoekonomik düzey, stresli yaşam olayları gibi risk faktörlerinin varlığı perinatal ruhsal bozuklukların fetus ve infant üzerindeki olumsuz etkilerini belirginleştirmektedir. Erkek bebeklerin daha duyarlı olabileceği de bildirilmektedir. Bu dönemdeki ruhsal hastalıkların indeks çocuk üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkışı uzun yıllar alabilir. Bu nedenle bu çocukların uzun dönemli izlenmesi daha sağlıklı bilgilerin edinilmesini sağlayacaktır.
Negative effects of untreated mental disorders on fetus and infant; cognitive, emotional, behavioural and physical aspects
Perinatal mental disorders are very important not only for women affected but also potentially for their fetus and infants due to possible negative effects on children. Perinatal mental disorders could be classified as a “severe mental disorders” group and “common mental disorders” group. It is accepted that mental disorders are common in perinatal period. It seems that persistency and severity of common mental disorders have a negative impact on children whereas episodic common mental disorders might have less impact on child. Persistence of depression during perinatal period is about 50%. Severe mental disorders could be related to suicide, neglect of fetus or infant and homicidal behaviour. It is suggested that perinatal common mental disorders have an impact on cognitive, emotional and behavioural development of index child. These effects are prominent where the other risk factors present such as low socioeconomic status, living in under-developed country, and stressful life events. Gender might be a risk factor for developmental delay in this period. It is possible that the impact of perinatal mental disorders on index child will be prominent in the long term. It is necessary that to conduct long term prospective cohort studies which will provide answers on this subject.