Dergi Ara >>
Yıl:2006; Cilt: 14; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2006;14(2):1-15
Kaygı Düzeyleri Farklı Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin İncelenmesi
B Tuncer, N Voltan-Acar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Amaç: Bu araştırmada üniversite hazırlık
sınıfı öğrencilerinin mükemmeliyetçilik özelliklerinin,
kaygı düzeyleri ile cinsiyetlerine,
algılanan kişilik yapısına, algılanan beden imgesine
göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.
Yöntem: Araştırma grubu 2004-2005
akademik yılında, Hacettepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda eğitim gören
96 kız ve 82 erkek öğrenciden oluşmaktadır.
Verilerin toplanması amacıyla Hewitt ve Flett
(1991) tarafından geliştirilen ve Oral (1999)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan "Çok Boyutlu
Mükemmeliyetçilik Ölçeği"; Spielberger (1970)
tarafından geliştirilen, Lecompte ve Öner (1985)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan "Sürekli Kaygı
Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi için, çift yönlü varyans
çözümlemesi tekniği kullanılmıştır. Bulgular:
Araştırmada elde edilen bulgular, sürekli kaygı
düzeyi ile cinsiyetin, algılanan kişilik yapısının,
algılanan beden imgesinin mükemmeliyetçilik
özelliklerine ortak etkisinin anlamlı olmadığını
göstermiştir. Erkeklerin, başkalarınca belirlenen
mükemmeliyetçilik düzeyleri kızlardan anlamlı
bir farkla yüksek bulunmuştur. Algılanan kişilik
yapısı ve mükemmeliyetçilik özellikleri
arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır.
Algılanan beden imgesi ve mükemmeliyetçilik
özellikleri arasındaki fark da anlamlı bulunmamı
ştır. Sürekli kaygı düzeyi yüksek olan
öğrencilerin başkalarınca belirlenen mükemmeliyetçilik
düzeyleri, sürekli kaygı düzeyleri
düşük olan gruba göre yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Araştırmada elde edilen bulgulara göre,
kaygı düzeyi yüksek üniversite hazırlık sınıfı
öğrencilerinin başkalarınca belirlenen mükemmeliyetçilik
düzeyleri kaygı düzeyi düşük gruba
göre yüksektir. Ayrıca erkeklerin başkalarınca
belirlenen mükemmeliyetçilik düzeyleri kızlara
göre yüksektir.
The Traits of Perfectionism of University Preparatory Class Students Who Have Different Levels of Trait Anxiety
Purpose: Main purpose of this study is to
examine the differences between traits of perfectionism
of the university preparatory students
and their anxiety levels, gender, perceived personality
type, perceived body image. Method:
During the 2004-2005 academic [year], 96 female
and 82 male students from the School of
Foreign [language]s in Hacettepe University
were taken as the sample of this study. The perfectionism
levels of the students were measured
by using "Multidimensional Perfectionism Scale"
developed by Hewitt and Flett (1991) and adapted
to Turkish Culture by Oral (1999). Anxiety
levels of the students were measured by using
"Trait Anxiety Scale" developed by Spielberg
(1970) and adapted to Turkish Culture by
LeCompte and Öner (1985). In order to get
information about the independent variables
"Personal Information Form" which was developed
by the researcher was utilizied. For the
data analysis, univariate analysis of variance
was used. Findings: Common effects of trait
anxiety level and gender, perceived personality
type, perceived body image were not found significant
on perfectionism traits. Socially prescribed
perfectionism levels of males were found
significantly higher than females. Perceived personality
type and perfectionism traits are not
found significantly different. Perceived body
image and perfectionism traits are not found
significantly different. Socially prescribed perfectionism
levels of students, who have high levels
of trait anxiety, are found significantly higher
compared to low level of trait anxiety students.
Results: According to findings, socially prescribed
perfectionism levels of students who
have high levels of trait anxiety are higher than who have low leves of trait anxiety. Also, socially-
prescribed perfectionism levels of males are
higher than females.