Dergi Ara >>
Yıl:2006; Cilt: 14; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2006;14(1):21-29
Umutsuzluk, Çaresizlik ve Talihsizlik Olçeği'nin Türk Örneklerinde Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
F Gençöz, S Vatan, D Lester
ODTÜ, Psikoloji Bölümü
Amaç: Bu çalışma, Lester (1998) tarafından umutsuzluk, çaresizlik ve talihsizlik düzeylerini ayrı ayrı ölçmek amacı ile geliştiril­miş olan UÇT Ölçeğinin, Türk öğrenci örnekle-minde kullanılabilir olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Bu amaç doğrul­tusunda, çalışmanın verileri çeşitli üniver­sitelerin öğrencilerinden oluşan 330 kişiden elde edilmiştir. Güvenirlik, her bir alt boyut ve tüm ölçek için madde toplam korelasyon ve Cronbach alfa ile hesaplanmıştır. Geçerlik çalışması için her bir UÇTÖ alt boyutu özellik­lerini, yüksek ve düşük düzeyde gösteren iki grup oluşturulmuştur. Bu iki grubun intihar düşünceleri açısından fark gösterip gösterme­diği bağımsız örneklem t-testi ile çalışılmıştır. Ayrıca, alt boyutların birbirleri ve tüm ölçek ile ilişkisinin yanı sıra, bu ölçümlerin Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ile ilişkisi korelasyon yöntemi ile hesaplanmıştır. Bulgular: Ölçeğin, tüm test ve alt boyutlar Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .76 ile .90 arasında değişmektedir. Her bir alt boyut için yapılan madde-toplam korelasyon sonuçlarının .20 den yüksek olduğu bulunmuştur. Geçerlik çalışması kapsamında ise tüm ölçek ve alt boyutları birbirleri ile ve BUÖ ile yüksek korelasyon göstermiştir. Ayrıca her alt boyut için oluşturulan alt ve üst gruplar, intihar düşünceleri bakımından beklenen yönde anlamlı farklılıklar göstermiştir.
Reliability and Validity Study of Hopelessness, Helplessness, Haplessness Scale in a Turkish Sample
Aim: The aim of this study was to examine the psychometric characteristics of the Hopelessness, Helplessness, Haplessness Scale (HHHS) developed by Lester (1998). The scale intents to measure hopelessness, help­lessness, and haplessness separately. Method: For this aim 330 university students participated in this study. As for the reliability analyses, item-total correlations and Cronbach alpha coeffi­cients were examined for each of the 3 sub-scales and the total scale. For the validity for each sub-scale scores 2 seperate groups were formed as possessing high versus low le­vels of these caharacteristics. The differences between these groups in terms of suicide ideation were examined via independent groups t-test. Moreover, besides the corelation between sub-tests and the total HHHS scores, the corre­lation of these measures with the Beck Helplessness Scale (BHS) was examined via correlational analyses. Results: The Cronbach alpha coefficients ranged between .76 and .90. Item total correlations for the items under each sub-scale were higher than .20. Regarding the validity study, the whole scale and its sub-scales revealed high correlations with each other and with the BHS. Moreover, the groups possessing high versus low levels of sub-scale characteris­tics revealed significantly different suicidal ideation at the expected direction.