Dergi Ara >>
Yıl:2005; Cilt: 13; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2005;13(3):15-26
Türkiye'de İntiharı Konu Alan Yayınlar Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması
Ö Uçan
Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara
Türkiye'de yapılmış, intiharı konu alan çalışmaların değerlendirilmesini içeren bu çalışma iki önemli aşamadan oluşmaktadır.
• 2000-2005 yılları arasındaki beş yıllık dönemde yapılmış intiharı konu alan çalışmaları derlemek,
• Bugüne dek yapılan intihar konulu çalışmaları da göz önünde bulundurarak, zamanla intiharın konu olarak işlenişindeki ve çalışma sayısındaki çeşitlilik ve değişiklikleri değerlendirmektir.
2000-2005 yılları arasındaki çalışmaların derlenmesi amacıyla geriye dönük yayın tara­ması yapılmış, konuyla ilgili olarak kütüphane­ler, yayınevleri, web siteleri, süreli yayınlar, bi­limsel yayın katalogları ve bibliyografik yayınlar incelenmiş ve yıllara, türlerine, yazarlarına göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın kapsadığı yıllara bakıldığında intiharla ilgili çalışmaların giderek arttığı, bu çalışmalar içinde en fazla konuyla ilgili araştırmaların yer tuttuğu görülmektedir. Ayrıca son yıllarda kongre bildirisi ve sempozyum konusu olarak da intiharın daha fazla ele alındığı söylenebilir. Özellikle son dönemlerde sadece Ruh Sağlığı alanında çalışanların değil, farklı bilim dallarının da (Adli Tıp, Halk Sağlığı, Hemşirelik, Edebiyat, Sosyoloji, Hukuk gibi) konuya yöneldiği dikkat çekmektedir. Genel sayı içinde bu oranın oldukça az ve yeni olmasına rağmen, intiharla ilgili çalışmaların ileriki dönem­lerde artması ve konunun farklı yönleriyle ele alınması açısından bu durumun önemli bir gelişme olduğu söylenebilir.
A Study Bibliography For Publications Dealing With Suicide in Turkey
Including the evaluations of the studies -which deal with suicide-, this study is com­posed of two parts. Collecting the studies dealing with suicide committed in five [year] time including 2000-2005.
• Considering the studies done till now, to evaluate the varieties and differences in the number of studies dealing with suicide and their working (processing) in time.
To collect the studies belong to the time between 2000-2005, previously; Publications are checked; as related to topic, libraries, pub­lishing houses, web sites, magazines, scientific publication catologues and bibliographical publi­cations are checked and classified according to their [year]s, types and authors. When the [year]s the study took place are paid attention, it is clear that the studies related to suicide had increased and among the related studies; firstly, it had taken place. Moreover, in recent [year]s, 'suicide' is dealt with more than before, at congresses and symposiums. Especially and recently; it is clear that, not only the people studying 'Mental Health' but the people studying at different fields deal with the topic (Forensic Medicine, Public Health, Nursing, Literature, Sociology, Law etc.). In general, however this proportion is quite insufficent and recent; it can be said that this situation is a significant progress for the studies (related to suicide) to increase and to be considered in detail for later times.