Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
Nöropsikiyatri Gündemi; 1997;2(1):27-28
Karpal Tünel Sendromunda Lokal Steroid Tedavisinin Klinik ve Sinir İletimi ile Değerlendirilmesi
A Özkardeş, Y Kütükçü, R Erdem, H Dolu, O Vural, M Yardım
Kütahya Hava Hastanesi Nöroloji Kliniği
Bu çalışmada, lokal kortikosteroid enjeksiyonu yapılan karpal tünel sendromlu (KTS) olgularda, klinik ve elektrofizyolojik izlem ve değerlendirme yapılmıştır. Klinik değerlendirme, tedavi sonrasında tedavi öncesine göre oldukça belirgin bir düzelme göstermektedir (3.56±1.36 ve 0.62+1.02, p<0.00l). Tedavi öncesi ve sonrasında, bilek-3'üncü parmak duyu iletim hızında, istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme bulunmuştur (sırasıyla 30.9 l±l 3.08 ve 37.63±7.65, p<0.05). Distal latansda, tedavi sonrasında düzelme görülmekle birlikte, bu düzelme istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşmamaktadır. Sonuçlar KTS'nda lokal steroid tedavisinin erken dönemde, klinik etkisinin oldukça fazla olduğunu göstermektedir.