Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):388-404
Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeği: Ebeveyn Formu
Y Aktu, M Dilekmen
Siirt Üniversitesi, Siirt
Kültürel normlar ve aile içi dinamikler çerçevesinde ebeveynlerin çocuk istismarına ilişkin bir takım yanlış inanışları veya bilişleri bulunabilmektedir. Bu bilişler aile ortamında sağlıksız iletişime, çocuğun ruhsal yapısının bozulmasına yol açabilmektedir. Sağlıklı bir aile ve toplum yetiştirmek için ebeveynlerin çocuk istismarına ilişkin bilişlerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada ebeveynlerin çocuk istismarına ilişkin bilişlerini ölçen bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt ilinde ikamet eden 794 ebeveyn oluşturmaktadır. Ölçek geliştirme sürecinde yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları yürütülmüştür. Açımlayıcı faktör analizine göre ölçek üç boyutlu yapının toplam varyansın % 50.36’sını açıkladığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizine göre ölçeğin model uyumu test edilmiş ve uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında tüm ölçeğin iç tutarlılık, iki yarı güvenirliği ve test-tekrar test güvenirlik katsayılarının yüksek olduğu görülmüştür. Ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerliliğini test etmek üzere Çocukların Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeği, Çocuk İhmali ve İstismarı Farkındalık Ölçekleri arasındaki ilişkilerinde orta ve yüksek düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Toplam 18 madde ve üç faktörlü yapının alt boyutları çocuk ihmaline ilişkin bilişler, istismar eylemine ilişkin bilişler ve istismarla başa çıkmaya ilişkin bilişler şeklinde belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ölçeğin geçerli ve güvenilir birölçme aracı olduğu söylenebilir.
Child Abuse Cognitions Scale: Parents Form
Parents can have certain misbeliefs, misconceptions or cognitions related to child abuse within the framework of cultural norms and family dynamics. These cognitions can lead to unhealthy communication in the family and deterioration of the child's mental structure. In order to raise a healthy family and society, it is necessary to determine the cognitions of parents regarding child abuse. In this direction, this study sets out to develop a measurement tool that measures the cognition of parents about child abuse. The study group of the research consists of 794 parents residing in Siirt. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis studies were carried out in order to ensure construct validity during the scale development. According to the exploratory factor analysis, it was seen that the three-dimensional structure of the scale explained 50.36% of the total variance. The model fit of the scale was tested, and it was concluded that the fit indices were at an acceptable level according to the confirmatory factor analysis. Within the scope of the reliability studies of the scale, it was seen that the internal consistency, split half reliability and test-retest reliability coefficients of the whole scale were high. In order to test the criterion-related validity of the scale, it was determined that there was a moderate and high level of relationship between the Childhood Sexual Abuse Myths Scale, and the Child Negligence and Abuse Awareness Scales. A total of 18 items and sub-dimensions of the three-factor structure were determined as cognitions related to child neglect, cognitions related to the act of abuse, and cognitions related to coping with abuse. In line with the results obtained, it can be said that the scale is a valid and reliable measurement tool.