Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):270-280
Adölesanlarda Teknolojik Oyun Bağımlılığı İle Karakter Gelişimi Arasındaki İlişki
Y Çakır, N Turan
Ufuk Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmada, adölesanlarda teknolojik oyun bağımlılığı ile karakter gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi ve psikiyatri hemşirelerinin konu ile ilgili yaklaşım ve uygulamalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini 134 adölesan (Kız= 84, Erkek=50) oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından literatür ışığında geliştirilen Katılımcı Bilgi Formu ile Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formu ve Karakter Gelişim İndeksi kullanılarak toplanmıştır. Yapılan analizde oyun bağımlılığının cinsiyete, aile tipine, evde sınırsız internet bulunma durumuna göre farklılıştığı ve oyun bağımlılığın karakter gelişiminin kararlılık boyutu ile negatif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları göz önüne alındığında, psikiyatri hemşirelerinin ruh sağlığı alanında hizmet veren diğer sağlık profesyonellerinin haricinde, okul sağlığı hemşireleri, rehber öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak bu konuda farkındalık oluşturmaları, koruyucu önlem uygulamalarında yer almaları gerektiği söylenebilir.
Relationship Between Technological Game Addiction and Character Development in Adolescents
The aim of this study is to examine the relationship between technological game addiction and character development in adolescents in order to contribute to the practices and approaches of psychiatric nurses. The research sample consists of 134 adolescents (Female:84, Male:50). The data was collected using the Participant Information Form, Game Addiction Scale for Adolescents- Short Form and the Character Growth Index which were developed by the researcher in the light of literature. The analysis determined that game addiction differed according to variables such as gender, family structure, the availability of unlimited internet at home and showed that game addiction negatively influences character development. As a result of the study, it can be recommended that psychiatric nurses and other health professionals serving in the field of mental health should cooperate with school health nurses, guidance teachers and families to raise awareness about this issue and implement preventive measures