Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):257-269
Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
R Eskiyurt, E Alaca
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
Covid-19 pandemisinin dünya çapında hızlı bir şekilde yayılması sonucunda yaşamın tüm alanları etkilenmiş olup sosyal medya platformları, sözsüz ipuçlarının varlığı açısından yeni bir tür sosyal durum yaratmaktadır. Sosyal etkileşim ve izolasyondaki olası değişiklikler göz önüne alındığında, sosyal kaygı ile ilişkili duygular pandemi sırasında etkilenebilmektedir. Bu çalışma uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmaya 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim alan 670 üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışma verileri Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği (LSKÖ) ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (ODKÖ) kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin LSKÖ toplam puanı 94.10±.95, ODKÖ toplam puanı ise 30.38±9.07 bulunmuştur. Öğrencilerin en çok kaygı yaşadığı sosyal durumlar: önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmak, seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmak, dikkatleri üzerinde toplamak, bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak olarak bulunmuştur. Öğrencilerin çevrim içi eğitimi olumsuz değerlendirme korkusuyla baş etmek için güvenlik sağlayıcı bir ortam olarak değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum sosyal kaygılı bireyin kaygı düzeyinin artmasına ve yüz yüze eğitime geçildiğinde sınıf ortamında meydana gelebilecek olan gerçek sosyal durumlarda zorlukların yaşanmasına yol açabilir. Sosyal kaygısı olan öğrencilerin pandemi sürecinde çevrim içi sosyal durumlara maruziyetlerinin artırılması önerilmektedir.
Determination of Social Anxiety Levels of Distance Education University Students
The rapid spread of the Covid-19 pandemic worldwide has affected all areas of life. Social media platforms create a new kind of social situation in terms of the presence of nonverbal cues. Emotions associated with social anxiety can be affected during the pandemic, due to possible changes in social interaction and isolation. This study was conducted to determine the social anxiety levels of university students receiving distance education. 670 university students who receiving distance education in the 2020-2021 academic year participated in the study. Study data were collected using the Liebowitz Social Anxiety Inventory (LSAS) and The Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE). The total score of the students’ LSAS was 94.10±.95, and the total score of BFNE was 30.38±9.07. The social situations in which the students experienced the most anxiety were speaking up at a meeting without prior preparation, acting, performing, or speaking in front of an audience, being the center of attention, giving a prepared oral talk to a group. It was concluded that the students considered online education as a safe environment to cope with the fear of negative evaluation. This situation can lead to an increase in the anxiety level of the socially anxious individual and to experience difficulties in real social situations that may occur in the classroom environment when face-to-face education is started. It is recommended to increase the exposure of students with social anxiety to online social situations during the pandemic process