Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):227-244
Beliren Yetişkinlikte İlişki İstikrarı: Anneye Bağlanma ve Bilişsel Tamamlanma İhtiyacının Yordayıcılığı
A Kayabaş, H Atak
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale
Bu çalışmanın temel amacı, anneye bağlanma ve bilişsel tamamlanma ihtiyacının ilişki istikrarı üzerindeki yordayıcı etkisini bir model bağlamında incelemektir. Ek olarak, ilişki istikrarı ve alt ölçeklerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada araştırma grubunu, 180’i erkek (%45), 223’ü (%55) kadın olmak üzere toplam 403 birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “İlişki İstikrarı Ölçeği”, “Ebeveyn Bağlanma Envanteri-Anne Kısa Formu” ve “Tamamlanma İhtiyacı Ölçeği-Kısa Formu” kullanılmıştır. Path modeli ve t-testi verilerin analizinde yararlanılan temel istatistiklerdir. Araştırma sonucunda, anneye bağlanmanın (ß= .16, p< .01), bilişsel tamamlanma ihtiyacının (ß= .21, p< .01) ilişki istikrarı üzerinde pozitif ve düşük düzeyde yordayıcı gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Anneye bağlanmanın (ß= .05, p< .01) tamamlanma ihtiyacı üzerinde pozitif ve düşük düzeyde yordayıcı gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan analiz sonucunda, tamamlanma ihtiyacının aracılık rolü gözlenmektedir. Anneye bağlanmanın (ß= .001, p< .01) tamamlanma ihtiyacı üzerinden ilişki istikrarına dolaylı etkisinin düşük ve pozitif olduğu bulgusu elde edilmiştir. Anneye bağlanmanın (ß= .17, p< .01) toplam etkisi ilişki istikrarı ile düşük düzeyde pozitif bulunmuştur.
Relationship Stability in Emerging Adulthood: The Predictions of Maternal Bonding and Need for Cognitive Closure
The main purpose of this study is to examine the predictive effects of maternal bonding and need for cognitive closure on relationship stability in the context of a model. In addition, it was examined whether the relationship stability and its subscales significantly differed according to some demographic variables. In the study in which the relational descriptive model was used, the research group consists of 403 individuals, 45% male (n = 180) and 55% (n = 223) female. “Relationship Stability Scale”, “Parental Attachment Inventory-Mother Short Form” and “Need for Completion Scale-Short Form” were used as data collection tools in the study. Path model and t-Test are the basic statistics used in data analysis. As a result of the research, it was found that maternal bonding (ß = .16, p