Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):73-83
Kimyasal Duyu Keyif Ölçeği: Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenirliği
Ö Akgül, B Önder
İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir
Bu çalışmanın amacı, tat ve koku almada hedonik hazzı belirlemek için geliştirilen Kimyasal Duyu Keyif Ölçeği'nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmektir. Bu çalışma 247 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Sosyodemografik Form (SF), Kimyasal Duyu Keyif Ölçeği-Türkçe Versiyonu (CPS-TR), Fiziksel Anhedoni Ölçeği (FAÖ) ve Sosyal Anhedoni Ölçeği (SAÖ) kullanılmıştır. Güvenirlik analizi için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı, madde-toplam puan korelasyon katsayıları ve Spearman Brown split-half testi hesaplanırken, ölçeğin yapı geçerliliğini tahmin etmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirliği dikkate alındığında, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α = 0.87 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerinin madde ve toplam puan korelasyon katsayıları 0.35 ile 0.70 arasında bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi toplam varyansın %68.9'unu açıklamış ve ölçeğin üç faktörlü yapısını desteklemiştir. Bu faktörlerin faktör yükleri 0.55 -0.85 arasında tahmin edilmiştir. CPS-TR'nin FAÖ ve SAÖ ile korelasyonu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. CPS ölçeği Türkçe dilinde kimyasal hazzı değerlendirmek adına geçerli ve güvenilirdir.
Chemosensory Pleasure Scale: Validity and Reliability of Turkish Version
The aim of this study was to assess the validity and reliability of the Turkish version of the Chemosensory Pleasure Scale, which is developed to determine the hedonic pleasure in taste and smell. The present study was conducted with a sample of 247 participants. Sociodemographic Form (SF), Chemosensory Pleasure Scale Turkish Version (CPS-TR), Physical Anhedonia Scale (PAS), and Social Anhedonia Scale (SAS) were used to collect data. For the reliability analysis, Cronchach alpha internal consistency coefficient, itemtotal score correlation coefficients, and Spearman-Brown split-half test were calculated, whereas Explanatory factor analysis was performed to estimate the construct validity of the scale. Considering the internal consistency reliability of the scale, Cronbach’s alpha reliability coefficient was found to be a=0.87. The item and total score correlation coefficients of the scale items were found between 0.35 and 0.70. Exploratory factor analysis explained 68.9% of the total variance and supported the three-factor structure of the scale. Factor loadings of these factors were estimated between 0.55-0.85. The correlation of CPS-TR with PAS and SAS was statistically significant. The results of this study suggest that the Turkish version of the CPS is a reliable and valid instrument for determining chemosensory pleasure.