Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(2):103-107
Alzheimer ve Parkinson Hastalarında Optik Koherans Tomografi Bulguları –Nörodejeneratif Hastalıklarda Retinal Değişiklikler
D Bayram , G Yüksel , T Bayram , H Tireli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken evre Parkinson ve Alzheimer hastalıklarında retina sinir lifi tabakası (RNFL), maküler, foveal ve parafoveal kalınlıklarının optik koherans tomografi (OKT) ile değerlendirilmesi ve sonuçların her iki hastalık ve sağlıklı kontrol grubu arasında karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Alzheimer (n: 15) ve Parkinson’u (n: 15) olan hastalar ile 15 kişilik yaş-cinsiyet uyumlu kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol gruplarının OKT ölçümleri yapıldı. Parkinson hastalığında klinik disabilite derecesi Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (UPDRS) ile belirlendi ve evresini belirlemek için Hoehn Yahr (HY) Ölçeği kullanıldı. Alzheimer demansı bulunan hastaların nörokognitif değerlendirilmesinde Standardize Mini Mental Test (SMMT) ve Montreal Bilişsel Derecelendirme Ölçeği (MOCA) kullanılmıştır. OKT ve test sonuçları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bulgular: Alzheimer grubunun temporal, nazal, inferiorR (R retinanın dört kadran yerine superior ve inferior olarak iki bölüm halinde incelenmesini belirtmektedir) RNFL kalınlığı ve foveal, parafoveal, maküler kalınlığı kontrol grubuna göre anlamlı incelme gösterdi. Temporal, inferior ve inferiorR RNFL kalınlıkları Parkinson hasta grubunda kontrol grubuna göre daha ince idi ancak bu farklılıklar anlamlı değildi. Bununla birlikte superior ve superiorR RNFL kalınlığı hastalık süresi arttıkça Parkinson hasta grubunda önemli ölçüde azaldı. SMMT, MOCA, UPDRS, H-Y skorları ve OKT sonuçları arasında ilişki bulunmadı. Sonuç: Bu zamana kadar yapılan birçok çalışmanın farklı sonuçlar göstermesi nedeniyle OKT’nin her iki hastalığın erken tanısı ve progresyonunun takibinde kullanılmasının birçok çalışma aynı sonucu gösterene kadar uygun olmadığını düşündük.
Optical Coherence Tomography Findings in Parkinson’s and Alzheimer’s Disease –Retinal Changes in Neurodegenerative Disease
Introduction: To investigate retinal nerve fiber layer (RNFL), macular, foveal and parafoveal thickness in patient with early stage Parkinson’s (PD) and Alzheimer’s disease (AD) by optical coherence tomography (OCT) and to compare results with healthy control group and between both disease. Methods: Participants with AD dementia (n: 15) and PD (n: 15), besides 15 age-sex matched controls were enrolled in the study and received OCT assessments. Clinical disability grade in PD was determined by the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale and Hoehn Yahr (H-Y) Scale was used to determine the stage of PD. Standardized Mini Mental Test (SMMT) and Montreal Cognitive Rating Scale (MOCA) were used for neurocognitive evaluation of patients with AD. The relationship between OCT and test results was analyzed. Results: OCT measurements did show significant decrease in temporal, nasal, inferiorR (R means examination of retina in two sections as superior and inferior instead of four quadrants) RNFL thickness and foveal, parafoveal, macular thickness of AD group compared to control group. Temporal, inferior and inferiorR RNFL thickness were thinner in patients with PD than those of control group but these differences were not significant. However the superiorR and superior RNFL thickness decreased significantly in the PD group as the disease duration increased. There was no relationship between SMMT, MOCA, UPDRS, H-Y scores and OCT results. Conclusion: As several studies have reported different results so far, we thought that the use of OCT in early diagnosis and follow-up of the course of both diseases was not appropriate until many studies indicated the same result.