Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(1):52-56
Bir Kliniğin İlk Kür Tecrübesi: Okrelizumab Başlanacak Hastaya Yaklaşım
S Demir , MM Atmaca , RE Togrol
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,
Amaç: Okrelizumab, multipl skleroz (MS) koruyucu tedavisinde yeni kullanıma girmiş bir ilaçtır. İkinci yarı doz öncesi karaciğer fonksiyon testleri (KCFT) ve lenfosit değerlerinin ne derece etkilendiği ve bu sonuçların ikinci yarı dozun uygulanmasına ne derecede engel olacağı konusunda pivotal çalışmalarda bir öneri bulunmamaktadır. Bu konuda güvenlik sorunu bildirilmemiş olmasına rağmen, bu verilerin gerçek yaşam verileri ile desteklenmesi ve hastaya yaklaşımın ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi amacı ile bu çalışma dizayn edilmiştir. Yöntem: Okrelizumab ile 20 Mayıs 2018 – 21 Aralık 2018 tarihleri arasında tedavi edilen MS hastaları restrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların demografik ve klinik verileri ile okrelizumaba bağlı gelişen yan etkiler kaydedilmiştir. Tedavi öncesi ve sonrası laboratuvar sonuçları değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların 30’u (%58,8) kadın, 21’i (%41,2) erkekti. Yaş ortalaması 44,02±9,62 (24–65) yıl idi. Hastalarımızın 26’sı (%51) relapsing remitting MS (RRMS), 18’i (%35,3) sekonder progresif MS (SPMS) ve 7’si (%13,7) primer progresif MS (PPMS) tanıları ile takip edilmekteydi. İlk yarı kürden bir gün sonraki lenfosit değeri ortalaması, tedavi öncesine göre anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,001). İkinci yarı kürden 1 ay sonraki lenfosit değeri ortalaması, ilk yarı kürden bir gün sonrasına göre anlamlı olarak yüksek iken (p=0,001), tedavi öncesine göre halen anlamlı olarak düşüktü (p=0,006). Tedavi öncesi ve sonrasında KCFT’de değişiklik gözlemlemedik. Sadece 4 hastamızda hafif infüzyon ilişkili reaksiyon tespit ettik. Sonuç: Sonuçlarımıza göre okrelizumab tedavisi kısa vadede güvenli görünmektedir. Okrelizumabın uzun dönemdeki güvenlik profilini belirlemek için gerçek yaşam verilerinin değerlendirildiği uzun süreli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
The First Cure Experience of A Clinic: Approach to The Patient to Start Ocrelizumab
Introduction: Ocrelizumab is a newly introduced treatment in multiple sclerosis (MS). There is no data in the pivotal trials about in which extent liver function tests (LFTs) and lymphocyte count are affected before second-half dose of ocrelizumab and in which extent these results will prevent us giving the second-half dose. This study was designed for better understanding of the patient management and to support the data that showed no safety issues about ocrelizumab with real-life data. Methods: The patients treated with ocrelizumab between May 20 and December 21, 2018 were retrospectively reviewed. Demographic and clinical data, side-effects due to ocrelizumab, laboratory results before and after the treatment were recorded. Results: There were 30 (58.8%) females and 21 (41.2%) males. The mean age was 44.02±9.62 (24–65) years. Twenty-six (51%) of them were followed up with relapsing-remitting MS (RRMS), 18 (35.3%) with secondary progressive MS (SPMS) and 7 (13.7%) with primary progressive MS (PPMS). The mean lymphocyte value one day after the first half-dose was lower than the value before the treatment (p<0.001). The mean lymphocyte level one month after the second half-dose was higher than the value one day after the first half-dose (p=0.001), while it was still lower than the value before treatment (p=0.006). No changes were seen in LFTs. Mild infusion-related reactions were observed in 4 patients. Conclusion: From our data, it is evident that ocrelizumab is safe in the short term. Long-term real-life studies are needed to assess the safety of ocrelizumab in the long term