Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(3):314-326
Çevrimiçi Oyun Oynama Hakkında Üstbilişler Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
MD Nazlıgül, Y Süsen
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı Çevrimiçi Oyun Oynama Hakkında Üstbilişler Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun (MOGS-T) psikometrik özelliklerini araştırmaktır. Yöntem: Video oyunu oynayanların katıldığı iki çalışma yapılmıştır (n1 = 196, n2 = 150) ve katılımcılar demografik bilgi formu, MOGS-T, Oyun Bağımlılığı Ölçeği, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Depresyon Kaygı Stres Ölçeği’ni doldurmuştur. Bulgular: Çalışmanın bulguları MOGS-T’nin iç tutarlılığının ve test-tekrar test güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. Birinci çalışmada, MOGS-T’nin faktör yapısı açımlayıcı faktör analizi ile sınanmıştır. Çalışmanın bulguları MOGS-T’nin çevrimiçi oyun oynama hakkında pozitif üstbilişler ve çevrimiçi oyun oynama hakkında negatif üstbilişler olmak üzere iki faktörlü yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin faktör yapısını doğrulamak ve yordama geçerliliğini ölçmek üzere ikinci çalışma yapılmıştır. Hiyerarşik regresyon analizleri, çevrimiçi oyunlarla ilgili olumlu üstbilişlerin haftalık çevrimiçi oyun saatlerini, çevrimiçi oyunlarla ilgili olumsuz üstbilişlerin İnternet bağımlılığını ve çevrimiçi oyunla ilgili her iki üstbilişin de oyun bağımlılığını anlamlı olarak yordadığını göstermiştir. Sonuç: MOGS-T güvenilir ve geçerli psikometrik özelliklere sahip bir ölçektir.
Psychometric Characteristics of Turkish Version of Metacognitions about Online Gaming Scale
Objective: The purpose of the present study was to assess the psychometric properties of the Turkish version of the Metacognitions about Online Gaming Scale (MOGS-T). Method: Two studies were carried out with samples of video gamers (n1 = 196, n2 = 150) who filled a set of questionnaires including the demographic information form, MOGS-T, Gaming Addiction Scale, Internet Addiction Test, and Depression Anxiety Stress Scales (DASS). Results: MOGS-T had good internal consistency and test-retest reliability. The factor structure of the MOGS-T was examined through exploratory factor analysis in the first study. A two-factor solution with positive metacognitions about online gaming and negative metacognitions about online gaming subscales showed the best fit to the data. A second study was performed to verify the factor structure of the scale and examine the predictive ability of MOGS-T factors. Hierarchical regression analyses demonstrated that positive metacognitions about online gaming significantly predicted weekly online gaming hours, negative metacognitions about online gaming significantly predicted Internet addiction, and both metacognitions about online gaming significantly predicted gaming addiction. Conclusion: MOGS-T has reliable and valid psychometric properties for this population.