Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi; 2020;11(2):124-128
Şizofreni etyopatogenezi ve intihar riskinde Sitomegalovirüs: Vaka-kontrol çalışması
Ö Akgül, ÖF Demirel
İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu vaka-kontrol çalışmasında, Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu ile şizofreni veya intihar riski arasındaki olası ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Vaka-kontrol çalışması olarak dizayn edilen bu araştırmaya 134 şizofreni tanılı hasta ve 140 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 274 olgu dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan olguların sosyodemografik özellikleri, klinik verileri ile intihar risk puanları yüzyüze görüşmelerde kaydedilmiş, serum örneklerindeki CMV IgG seroprevalansı belirlenmiştir. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen olguların yaş ortalamasının 30.82±0.59 yıl; %50.7’sinin kadın, %49.3’ünün erkek; %5.1’nin okur – yazar olmadığı, %26.3’ünün ilköğretim, %42.3’ünün ortaöğretim ve %26.3’ünün ise lisans mezunu; İDÖ (İntihar Davranış Ölçeği) puan ortalamasının ise 6.27±3.12 olduğu belirlenmiştir. Çalışmada CMV IgG seropozitiflik oranı %64.6 (177/274) olarak belirlenmiştir. CMV IgG seropozitiflik oranlarının sağlıklı kontrol grubunda %48.6 (68/140), şizofreni grubunda ise %81.3 (109/134) olduğu ve şizofreni ile CMV seropozitifliği arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.001). CMV IgG seropozitifliği intihar riskine sahip olmayan ve olan katılımcılarda sırası ile %61.5 ve %70.7 olarak belirlenmiş ve CMV IgG seropozitifliği ile intihar riski arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p=0.137). TARTIŞMA ve SONUÇ: Latent CMV infeksiyonunun, dopamin ve diğer nörotransmitter düzeylerine olan potansiyel etkileri ile şizofreni etyopatogenezinde rol oynayabileceği düşünülmüştür. Ancak, şizofreni ve CMV ile ilgili daha ileri araştırmalara ihtiyaç bulunduğu ve böylece şizofreni tedavisinde iyileştirme sağlanabileceği düşünülmektedir.
Cytomegalovirus in the etiopathogenesis of schizophrenia and suicide risk: A case-control study
INTRODUCTION: The aim of this case-control study is to investigate the possible relationship between Cytomegalovirus (CMV) infection and schizophrenia or suicidal behavior. METHODS: A total of 274 individuals, including 134 patients with schizophrenia and 140 healthy controls were included in this case-control study. Sociodemographic characteristics, clinical data and suicidal risk scores of the participants were recorded during face to face interviews, and serum CMV IgG seroprevalence was determined. RESULTS: The demographic and clinical data of the participants included in the study were as follows: the mean age was 30.82±0.59 years; 50.7% were female and 49.3% male; 5.1% were illiterate, 26.3% were primary school graduates, 42.3% were secondary middle school graduates, 26.3% were undergraduates; the mean Suicide Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R) score was 6.27±3.12. Seropositivity rate of CMV IgG was found to be 64.6% (177/274). It was determined that CMV IgG seropositivity rates were 48.6% (68/140) in the healthy control group and 81.3% (109/134) in the schizophrenia group, and the relationship between schizophrenia and CMV IgG seropositivity was statistically significant (p<0.001). CMV IgG seropositivity rates were 61.5% in the non-suicide risk and 70.7% in the suicide risk group, and the relationship between CMV IgG seropositivity and suicide risk was not statistically significant (p=0.137). DISCUSSION AND CONCLUSION: The potential effects of latent CMV infection on dopamine and other neurotransmitter levels may play a role in the etiopathogenesis of schizophrenia. Nevertheless, further studies on CMV and schizophrenia are needed and may lead to improved treatments for schizophrenia.