Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 58; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Yeni Symposium; 2020;58(2):26-38
Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Güncel Psikoterapi Yaklaşımları
P Karaca, S Oktay, M Koçak, G Erden
Ankara Üniversitesi, Ankara
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) bireyde istenmeyen düşüncelerin (obsesyonlar) ve zaman zaman bunlara eşlik eden istem dışı yineleyici davranışların (kompulsiyonlar) bulunduğu, bireyin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır. OKB’nin tedavisinde bilişsel davranışçı terapi müdahalelerinin etkili olduğu bilinmektedir. Son yıllarda da bilişsel davranışçı terapiye alternatif olarak farklı psikoterapötik yaklaşımların OKB üzerindeki etkililiği incelenmektedir. OKB’nin gerek toplumdaki yaygınlığı, gerekse erken başlangıçlı olması ve bireylerin yaşamında tedavi edilmediğinde kronik bir seyir izlemesi göz önünde bulundurulduğunda psikolojik tedavi yaklaşımlarının önemi belirginleşmektedir. Bu derleme çalışmasında OKB’nin tedavisindeki güncel yaklaşımlardan olan ve son dönemde yaygınlaşan farkındalık temelli terapilerin, kabul ve kararlılık terapisinin ve metakognitif terapinin OKB’ye bakış açısına değinilmiş ve etkililik çalışmalarına yer verilmiştir.
Current Psychotherapy Approaches for Treatment of Obsessive Compulsive Disorder
Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is an illness that has intrusive thoughts (obsessions) in the individual and involuntary repetitive behaviors (compulsions) that accompany them from time to time, negatively affecting the functionality of the individual. It is known that cognitive behavioral therapy interventions are effective in the treatment of OCD. In recent years, as an alternative to cognitive behavioral therapy, the effectiveness of different therapeutic approaches on OCD has been studied. Considering the prevalence of OCD in the society as well as its early onset and a chronic course when individuals are not treated in their lives, the importance of psychological treatment approaches is remarkable. In this review, the perspective of awareness-based therapies, acceptance and commitment therapy, and metacognitive therapy, which are among the current approaches in the treatment of OCD, and which have become widespread recently, are mentioned and effectiveness studies are included.