Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Yeni Symposium; 2020;58(1):18-25
Hemşire Öğrencilerin Eşcinsel Bireylere YönelikTutumlarını Etkileyen Faktörler
R Yüksel, H Arslantaş, M Eskin, M Kızılkaya
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Amaç: Araştırma, hemşire öğrencilerin eşcinsel bireylere yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla analitik kesitsel olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini batıda bir ilde bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 2017- 2018 yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü evreni bilinen örnekleme yöntemiyle olası kayıplarda göz önüne alınarak %20 yedek eklenerek 337 olarak hesaplanmış olup analiz 335 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Örnekleme alınacak öğrencilerin sınıflara göre tabakalaması yapılmış; sınıflar içinde öğrencinin örnekleme seçimi basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ve Eşcinselliğe İlişkin Tutumlar Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %64,5’i kadın ve yaş ortalamaları 20,62±1,82 yıl olarak bulunmuştur. Öğ- rencilerin %48,7’sinin anne eğitim düzeyi, %47,5’inin ise baba eğitim düzeyi ortaöğretim olup; %75,5’i ailenin gelir düzeyini gelir gidere denk olarak değerlendirmektedir. Öğrencilerin %46,6’sı eğitimleri sırasında eşcinsellik hakkında eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin özellikleri ile Eşcinselliğe İlişkin Tutumlar Ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında; kadın cinsiyetinde olmanın, anne ve baba eğitim düzeyinin artmasının, eşcinsel bir bireyi tanımanın eşcinsel bireylere yönelik tutumları- nı olumlu olarak etkilediği görülmektedir (p < 0,05). Cinsel yönelim doğuştandır sonradan değiştirilemez inancının öğrencilerin eşcinsel bireylere yönelik tutumlarını etkilemediği bulunmuştur (p > 0,05). Sonuç: Öğrencilerin; kadın cinsiyetinde olmasının, anne ve baba eğitiminin artmasının, çevrelerinde eşcinsel birinin varlığının eşcinsel bireylere yönelik tutumlarını olumlu olarak etkilediği belirlenmiştir. Öğrencilerin eşcinsel bireylere yönelik olumsuz tutumlarının azaltılması, olumlu tutumlarının desteklenmesi için lisans ders müfredatına eşcinsellik, eşcinsel bireylerin sağlık hakkı, gereksinimleri ve bakımları, eşcinsel bireylere yönelik damgalamayı önleme konularının eklenmesi önerilir.
The Factors Affecting The Attitudes of Nursing Students Towards Homosexual Individuals
Objective: The research was conducted analytic cross-sectionally with the aim of determining the factors affecting the attitudes of nursing students towards homosexual individuals. Methods: The population of the research was composed of the students studying in the Department of Nursing in 2017-2018 academic year at a university in one of the western provinces of the country. Precision sampling method was used and The sample size was calculated as 337 by adding 20% reserve, considering the possible losses and the analysis were conducted with 335 persons. The data of the research was collected by the questionnaire form prepared by the researchers in line with the literature and Attitudes Towards Homosexuality Scale. Results: 64.5% of the students was female, and their mean age was 20.62±1.82. 46.6% stated they did not have education about homosexuality during their education. When student characteristics and their Attitudes Towards Homosexuality Scale scores were compared, it was found that being a female (t=-4.659, p=0.000), higher educational levels of the parents, having a homosexual acquaintance positively affected the students’ attitudes towards homosexual individuals (p < 0.05). The belief that sexual orientation is congenital and cannot be changed later did not effect their attitudes towards homosexual individuals (p > 0.05). Conclusion: In accordance with these results, adding courses into bachelor’s degree curriculum about homosexuality, the health rights of homosexual individuals, their requirements and care, preventing stigma towards homosexual individuals are suggested to ensure decreasing negative attitudes and support positive attitudes of the students towards homosexual individuals.