Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Yeni Symposium; 2020;58(1):11-17
Lise Öğrencisi Ergenlerin Bağlanma StillerininTeknoloji Bağımlılıkları İle İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
C Kocairi, R Yüksel, H Arslantaş, B Söylemez
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Amaç: Araştırma lise öğrencisi ergenlerin bağlanma stillerinin teknoloji bağımlılıkları ile ilişkisini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini batıda bir ilde Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bağlı 22 Devlet Okulunu temsilen dokuz lisede öğrenim gören 5111 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü evreni bilinen örnekleme yöntemiyle hesaplanmıştır. Olası kayıplar göz önüne alınarak %30 yedek eklenmiş ve örneklem büyüklüğü 355 olarak belirlenmiştir. Örnekleme alınacak öğrencilerin okullara göre tabakalaması yapılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Ölçeği, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %62,5’i kız ve yaş ortalamaları 16,47±1,14’dir. Yakın ilişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Ölçeğinin kaygı alt boyutuyla Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği arasında pozitif yönlü zayıf (r = 0,258; p < 0,001); kaçınma alt boyutuyla pozitif yönlü çok zayıf ilişki saptanmıştır (r = 0,179; p < 0,001). Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Ölçeğinin kaygı ve kaçınma alt boyutlarıyla İnternet Bağımlılığı Ölçeği arasında (Sırasıyla: r = 0,359, p < 0,001; r = 0,268, p < 0,001) pozitif yönlü zayıf ilişki saptanmıştır. Sonuç: Kaygılı ve kaçınmacı bağlananlarda akıllı telefon ve internet bağımlılığının daha fazla olduğu ancak kaygılı ve kaçınmacı bağlanmanın dijital oyun bağımlılığını etkilemediği bulunmuştur. Risk gruplarına yönelik problem çözme eğitimlerinin verilmesi, öğrencilerin sosyal etkinliklere yönlendirilmeleri uygun olacaktır.
The Relationship of Attachment Styles of High School Student Adolescents with TechnologyDependencies: A Cross-Sectional Study
Objective: The research was conducted analytic cross-sectional with the aim of determining the relationship between technology addiction and attachment styles in adolescents. Methods: The population of the research was composed of nine high schools representing the 22 State Schools of the Provincial Directorate of National Education in one of the western provinces of the country. The sample size was calculated using the precision sampling method. Considering the possible losses, a 30% reserve was added and the sample size was calculated as 355. The data of the research was collected by the questionnaire form prepared by the researchers in line with the literature, Smart Phone Addiction Scale (SPAS), Internet Addiction Scale (IAS), Digital Game Addiction Scale (DGAS), and Experiences in Close Relationships Inventory-II Middle Childhood Scale (ECRI-II). Results: 62.5% of the students who participated in the research were female. It was found that there was a positive, low level relationship between the anxiety sub-dimension of ECRI-II and SPAS (r=0.258; p<0.001); and a positive, extremely low level relationship between the avoidance subdimension of ECRI-II and SPAS (r=0.179; p<0.001). It was determined that there was a positive, low level relationship between the anxiety sub-dimension of ECRI-II and IAS (r=0.359; p< .001); and a positive, low level relationship between the avoidance sub-dimension of ECRI-II and SPAS (r=0.268; p<0.001). Conclusion: It was revealed that smart phone and internet addictions were more in anxious and avoidant attachments, and that anxious or avoidant attachments did not affect digital game addiction.