Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Yeni Symposium; 2020;58(1):6-10
Obezitede Yönetici İşlevler ve Yeme Stili Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
G Gerdan, M Kurt
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Samsun
Amaç: Çalışmanın amacı eksojen obezitesi olan katılımcılar ile sağlıklı kilolu katılımcıların yönetici işlev performansı ve yeme stili puanları açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek; yönetici işlev ve yeme stili puanlarının vücut kitle indeksini (VKİ) yordama gücünü incelemektir. Yöntem: Çalışma örneklemi, 21-49 yaş aralığında, en az lise mezunu eksojen obezite sorunu olan (n = 51) ve sağlıklı kilolu katılımcılardan (n = 46) oluşmuştur. Katılımcıların yönetici işlev performansı- nı değerlendirmek üzere Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) ve Stroop Testi TBAG Formu uygulanmış; yeme stili ise Hollanda Yeme Davranışı Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Obezite sorunu olan katılımcıların bilişsel esneklik, kavramsallaştırma ve bozucu etkiye direnç gösterme performansı sağlıklı kilolu gruba göre düşük bulunmuştur. İlgili gruplar dışsal yeme ve duygusal yeme puanları açısından farklılaşmıştır. WKET toplam tepki sayısı ve perseveratif olmayan hata sayısı, bozucu etkiye direnç süresi ve dışsal yeme stili puanının VKİ’yi yordadığı görülmüştür. Sonuç: Yönetici işlevlerdeki yetersizliğin, dışsal ve duygusal yeme stilinin obeziteyle ilişkili klinik değişkenler olduğu görülmüştür. Yönetici işlevlerin yeme davranışının düzenlenmesinde rolü bulunmaktadır. Dikkatin yönetici kontrolü ve zihinsel kurulumu değiştirebilme gibi bilişsel süreçler yiyecekle ilişkinin düzenlenmesinde belirleyicidir. Obeziteye yönelik müdahaleler yapılandırılırken bu bilişsel işlevlerin rolü dikkate alınmalıdır.
An Examination of the Relationship Between Executive Functions and Eating Style in Obesity
Objective: The aim of the study was to determine whether participants with exogenous obesity and healthy weight participants differed in terms of executive function performance and eating style scores; to investigate the predictive power of executive function and eating style on body mass index (BMI). Method: The study sample consisted of exogenous obese (n = 51) and healthy weight (n = 46) participants who were at least high school graduates, aged 21-49 years. Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and Stroop Test TBAG Form were applied to assess the executive function performance of the participants. The eating style was evaluated with Dutch Eating Behavior Scale. Results: Cognitive flexibility, conceptualization, and resistance to interference performance of participants with obesity were found to be lower than those of the healthy weight group. The groups were different in terms of external eating and emotional eating scores. It was found that the total number of WCST responses and the number of non-perseverative errors, reaction time of resistance to interference effect, and external eating style scores predicted BMI. Conclusions: It was found that deficiency in executive functions, external and emotional eating styles were clinical variables associated with obesity. Executive functions have a role in regulation of eating behavior. Cognitive processes such as the executive control of attention and mental shift are decisive in the regulation of the relationship with food. Cognitive functions should be considered when structuring obesity interventions.