Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(1):43-52
Psikolojik Belirtiler ve Dürtüsellik İle Problemli Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişki
Ö Tutal, H Erensoy, MG Luş
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada yetişkinlerde problemli sosyal medya kullanımı, dürtüsellik ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yöntem: 178 kişi ile yapılan çalışmada, araştırmayı kabul eden katılımcılara sosyo-demografik Bilgi Formu, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği, Barratt Dürtüsellik Ölçeği ve Kısa Belirti Envanteri uygulanmıştır. Bulgular: Sosyal medya bağımlılık düzeyleri çalışmamıza katılan, sosyal medyada 8 saatten fazla vakit geçiren kadın, bekar, lisansüstü mezunu katılımcılar ile Twitter ve Instagram kullanıcılarında anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sorunlu sosyal medya kullanımı, dürtüsellik ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişki incelendiğinde, sosyal medya bağımlılığının sanal hoşgörü ve sanal iletişim alt boyutlarının dürtüsellik ve psikolojik belirtilerin tüm alt boyutları ile pozitif ve anlamlı olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca sosyal medya bağımlılığının yordayıcıları incelendiğinde, katılımcıların sosyal medya bağımlılığı puanlarındaki artışın, plansız dürtüsellik, depresyon, anksiyete ve somatizasyon boyutlarıyla anlamlı olarak öngörüldüğü görülmüştür. Sonuç: Yetişkinlerin günlük yaşamının önemli bir parçası haline gelen sosyal medyanın problemli kullanımıyla ilişkilendirilebilecek önemli düzeyde psikolojik mevcuttur.
Relationship Between Psychological Symptoms, Impulsivity and Social Media Use Problems
Objective: In this pilot study, the relationship between problematic social media use, impulsivity, and psychological symptoms in adults was investigated. Method: In this study conducted with 178 people, demographic information form, Social Media Addiction Scale, Barratt Impulsiveness Scale and Brief Symptom Inventory were applied to the participants. Results: Social media addiction levels of the participants were found to be significantly higher in women, singles, graduate graduates, those who spend more than 8 hours in social media, and Twitter and Instagram users. When the relationship between problematic social media use, impulsivity, and psychological symptoms was examined, virtual tolerance and virtual communication sub-dimensions of social media addiction were positively and significantly related to all sub-dimensions of impulsivity and psychological symptoms. In addition, the increase in the social media addiction scores of the participants was significantly predicted by the dimensions of unplanned impulsivity, depression, anxiety and somatization. Conclusion: There are significant psychological factors that may be associated with the problematic use of social media, which has become an important part of the daily life of adults. .