Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(1):20-30
COVID-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ile Sosyal Medya Bağımlılıkları Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modeli
M Dikmen
Fırat Üniversitesi, Elazığ
Amaç: Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemisinde üniversite öğrencilerinin depresyon düzeyleri ile sosyal medya bağımlılıkları arasındaki ilişkiyi yapısal eşitlik modellemesiyle incelemektir. Yöntem: Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırma Fırat Üniversitesindeki 211 üniversite öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla Burns Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla ise Sosyal Ağ Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular:Depresyon düzeyi ve sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Elde edilen veri ile öngörülen model arasında iyi uyum saptanmıştır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin COVID-19 pandemisindeki depresyon düzeylerinin sosyal medya bağımlılıklarının yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin depresyon düzeyleri arttıkça sosyal medya bağımlılıklarının arttığı gözlemlenmiştir. Sonuç: Depresyon ve sosyal medya bağımlılığının birbirini olumsuz yönde etkileyen sarmal bir yapıyı oluşturduğu söylenebilir. Bu bağlamda sosyal medya bağımlılığında, depresyon kavramı bir sebep olabileceği gibi bir sonuç olarak da görülebilir.
Relationship Between University Students' Depression Levels and Social Media Addiction in the COVID-19 Outbreak: A Structural Equation Model
Objective: The purpose of this study is to examine the relationship between the depression levels of university students and their social media addiction in the COVID-19 pandemic through structural equation modeling. Method: The research was conducted according to the relational survey model, one of the quantitative research methods. The research was carried out on 211 university students at Firat University. Burns Depression Scale, was used to determine the depression levels of students. Social Network Addiction Scale was used to determine the social media addiction levels of the students. Results: There are significant relationships between depression level and social media addiction. A good fit was found between the obtained data and the predicted model. In this context, it has been determined that the depression levels of university students in the COVID-19 pandemic are the predictors of social media addiction. It has been observed that as the depression levels of university students increase, their social media addiction increases. Conclusion: Depression and social media addiction form a spiral structure that negatively affects each other. In this context, the concept of depression in social media addiction can be seen as a cause or a consequence.