Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2020;21(4):326-337
Madde Bağımlılığının Deri-Benlik Kuramı Çerçevesinde Projektif Testler Aracılığı ile Değerlendirilmesi
E Çinka, ETT İkiz
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada tercih maddesi eroin olup damar içi kullanan kişilerin ve tercih maddesi sentetik kannabinoid olan kişilerin deri-benlik yapılanmaları, uyarı kalkanı işlevleri niteliğinin projektif testler aracılığıyla incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Çalışmanın örneklemini, madde kullanım bozukluğu tanısı almış, yaşları 18-45 yaş aralığında değişen, 15 damar içi eroin kullanım olan ve 15 sentetik kannabinoid kullanımı olan, toplam 30 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar ile psikanalitik yönelimli ön görüşmeler yapılmış, Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi uygulanmıştır. Uygulanan testlerin içerik analizi Paris Okulu sistemine göre ve niceliksel analiz ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Her iki gruptaki katılımcıların deri-benlik yapılanmalarının uyarılma engeli işlevinin yeterli olmadığı, uyarı kalkanlarının zayıf olduğu, kendilik ve kimlik tasarımları açısından bakıldığında ise, damar içi eroin kullanan kişilerin sundukları tasarımlara agresif ya da libidinal herhangi bir değer atfetmedikleri, nesnel kalmaya çalıştıkları; sentetik kannabinoid kullanan kişilerin ise içten ve dıştan gelen uyarımlara karşı bedenin bütünlüğünün tehdit altında hissedildiği, bedensel kaygılarının şiddetli olduğu bulunmuştur. Sonuç: Elde edilen bulgular, tercih maddesi sentetik kannabinoid olan kişilerin, tercih maddesi eroin olan kişilere göre içten ve dıştan gelen uyarımlara daha fazla açık ve düşük bariyerlere sahip olduklarını göstermiştir. Tercih maddesi sentetik kannabinoid olan kişilerin dürtüsel ve duygulanımsal yaşantılar ile karşılaştığında uyarım kalkanlarının daha fazla yetersiz kaldığı, dürtülerini daha kontrolsüz bir şekilde işledikleri bulunmuştur
Evaluation of Substance Addiction Through Projective Tests within the Scope of Skin-Ego Theory
Objective: This study was carried out to examine the features of the skin ego and functions of the excitation shield of patiens who are addicted to intrevenous heroin and synthetic cannabinoid with projective methods. Method: Thirty patients, 15 intravenous heroin users, 15 addicted to synthetic cannabinoid participated whose ages were between 18 and 45. The intravenous heroin users and synthetic cannabinoid users participated in a psychoanalytical oriented clinical interviews, Rorschach Test and Thematic Apperception Test. The content analysis of the data was based on the Paris School system and quantitative analysis was carried out. Result: The skin ego restructuring of the participants in both groups did not have sufficient stimulation barrier function and the shields of the stimulants were weak. In terms of self and identity designs, people who use intravenous heroin do not attribute aggressive or libidinal value to their designs and try to stay objective; and those who use synthetic cannabinoids can protect their body against internal and external stimuli.It was found that his integrity was felt under threat and his physical concerns were severe. Conclusion: Synthetic cannabinoid users were more fragile to the stimulation from inside and outside of their body and have lower barrier compared to the intravenous heroin users. Synthetic cannabinoid users have inadequate protection shields against excitation when faced with impulsive and affective experiences.