Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2020;21(3):223-235
Sosyal Medya Bağımlılığını Yordamada Anksiyete, Stres ve Günlük Sosyal MedyaKullanımı: Meslek Yüksekokulu Örneği
Y Bilge, KN Baydili, SŞ Göktaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada depresyon, kaygı ve stres belirtileri ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkilerin ve bu değişkenlerin sosyal medya bağımlılığını yordama düzeyinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemi bir devlet üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 208’i kadın 73’ü erkek olmak üzere toplam 281 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu (SMBÖ-YF) ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS) uygulanmıştır. Bulgular: Demografik bilgiler ile sosyal medya bağımlılık ölçeği puanları karşılaştırıldığında günlük sosyal medya kullanımı dışındaki değişkenler bakımından farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Kullanılan sosyal medya uygulamalarına göre Instagram aplikasyonunu kullanan katılımcıların kullanmayan katılımcılara göre daha yüksek sosyal medya bağımlılık puanlarına sahip oldukları saptanmıştır. Regresyon analizi sonucunda, sırasıyla kaygı, günlük sosyal medya kullanımı ve stres düzeyi etkili olmakla birlikte bu üç değişkenin sosyal medya bağımlılığı puanlarını %32,6 oranında yordadığı belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma ile sosyal medya bağımlılığı ile depresyon, kaygı ve stres değişkenlerinin birbiriyle ilişkili olduğu ve kaygı, stres ve günlük sosyal medya kullanımının sosyal medya bağımlılığı puanlarını açıklamada etkili değişkenler olduğu tespit edilmiştir.
Anxiety, Stress and Daily Social Media Usage in Predicting Social Media Addiction: A Sample of Vocational School
Objective: The aim of the study is to determine the relationship between depression, anxiety and stress symptoms and social media addiction and the level of predicting social media addiction. Method: The sample of the study consisted of a total of 281 people (208 female, 73 male) studying at a state university, Vocational School of Health. Demographic Information Form, Social Media Addiction Scale-Adult Form (SAS-AF) and Depression Anxiety Stress Scale (DASS) were applied to participants. Results: When demographic information and social media addiction Scale scores were compared, it was found that there was no difference in terms of other variables except daily social media use. According to used of social media applications, the participant susing Instagram application showed a significant difference in addiction scores than other social media users. As a result of the regression analysis, respectively, associated with anxiety, daily social media use and stress levels were effective, it was specified that these three variables were predicted as social media addiction scores by 32.6%. Conclusion: Social media addiction and depression, anxiety and stress variables were related to each other and anxiety, stress and daily social media use were effective variables in explaining social media addiction scores.