Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2020;21(3):181-189
Bir Üniversite Hastanesi Örnekleminde Yardımcı Hizmet Personelinin Tükenmişlik veNikotin Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
T Beşe , Ö Mıhcı, DA Başer , M Cankurtaran
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu çalışma ile yardımcı hizmet personelinin sigara içme durumlarının belirlenmesi, tükenmişlik düzeylerinin saptanması, tükenmişlik düzeyi ile sigara içme durumu ve nikotin bağımlılık şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı epidemiyolojik tipteki araştırma Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli yardımcı hizmet personeli üzerinde 1 Haziran-1 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Örneklem hesabı yapılmaksızın tüm yardımcı hizmet personeline ulaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcılara Maslach Tükenmişlik ölçeği(MTÖ) ve Nikotin Bağımlılık Ölçeğini (NBÖ) de içeren anket yüzyüze uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %68,2’si kadın; %37,5’i 36-45 yaş aralığındaydı. %40,9’u sigara içmekteydi. Katılımcıların sigara içme durumu ile sadece hastanedeki çalışma yılı ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlandı. MTÖ alt puanları sigara içme durumuna göre karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmadı; NBÖ puanları MTÖ alt boyutları ile korelasyonu açısından değerlendirildiğinde NBÖ puanları arttıkça duyarsızlaşma puanlarının arttığı ve ölçek puanları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışmamız yardımcı hizmet personelinin tükenmişlik ile sigara içme durumu arasında bir ilişki saptanamamıştır. Ancak daha duyarsız olan personelin daha çok sigara bağımlısı olduğu görülmüştür
Relationship Between Burnout and Nicotine Dependence Levels of Health Care Assistants in a University Hospital Sample
Objective: The aim of this study was to determine the smoking status and the burnout levels of health care assistants, to examine the relationship between burnout level and smoking status, severity of nicotine addiction. Method: A descriptive epidemiological research was carried out on health care assistants working at the Medical Faculty Hospital. All health care assistants were tried to be reached without making a sample calculation. A questionnaire including Maslach Burnout Scale (MBS) and Nicotine Addiction Scale (NAS) was applied face-to-face. Results: 68.2% of the participants are women; 37.5% were between the ages of 36-45. 40.9% of them were smoking. A statistically significant difference was found only between the smoking status and the working year in the hospital. When the MBS sub-scores were compared by smoking status, there was no statistically significant difference between the groups. As NAS scores increased, depersonalization scores increased and there was a weakly positive relationship between scale scores. Conclusion: No significant relationship was found between burnout levels and smoking among health care assistants. However it seems that the more insensitive staff is more addicted to smoking