Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 57; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2020;57(3):257-260
Anti-MOG Antikoru Seropozitif Nöromiyelitis Optika Olgusu: Nadir Bir Pediatrik Olgu  
G Koç, N Bayram, AS Güven, DB İnan, A Kaya
Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kayseri,
Nöromiyelitis Optika (NMO) optik sinir ve omur iliği öncelikle etkileyen, pediatrik hastalarda nadir görülen bir demiyelinizan hastalıktır. Klinik bulgular diğer demiyelinizan hastalıklarla örtüşebilir ve özellikle multipl skleroz ile karşılaştırıldığında tedavi rejimleri önemli ölçüde farklıdır. NMO’nun derhal ve kesin bir şekilde teşhis edilmesi çok önemlidir. Çoğu hastada, destekleyici tanı ölçütlerinden biri olarak serumda akuaporin-4 antikoru saptanmaktadır. Son zamanlarda miyelin oligodendrosit glikoprotein (MOG) antikorunun, serum akuaporin-4 antikoru seronegatif NMO ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Tanı kriterlerine dahil olmamasına rağmen, anti-MOG antikorunun saptanmasının NMO tanısını kolaylaştıracağına inanıyoruz. Biz bu yayında anti-MOG antikoru seropozitif bir pediatrik NMO vakasını bildirdik.
Anti-MOG Antibody Seropositive Neuromyelitis Optica: A Rare Pediatric Case
Neuromyelitis Optica spectrum disorder (NMO-SD) is a rare demyelinating disease detected in pediatric patients affecting the primary optic nerve and spinal cord. Clinical findings might overlap with other demyelinating diseases and compare to particularly multiple sclerosis the treatment regimens significantly differ. Therefore, to establish an immediate and definite diagnosis of NMO-SD is crucial. In the majority of patients, the aquaporin-4 antibody is detected in the serum as one of the supporting diagnostic criteria. The antibody against myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) is recently reported to be associated with serum aquaporin-4 antibody seronegative NMO-SD. Although not included in the diagnostic criteria, we believe that antiMOG antibody may facilitate the diagnosis of NMO-SD. We herein report a pediatric case of NMO-SD with the anti-MOG antibody seropositivity.