Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 57; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2020;57(3):248-253
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Uğraş Tedavilerine Eklenen Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimin Şizofreni Hastalarının Toplumsal İşlevselliği Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
İGY Karaman, Mİ Kasal, C İngeç, C Yastıbaş, F Gülyüksel, M Güleç
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
Amaç: Şizofreni tedavisinde antipsikotik ilaçlar belirtilerin giderilmesinde etkilidir, ancak sosyal işlevsellik kaybı ilaçlara dirençlidir. Bu çalışmada şizofreni hastalarının toplum ruh sağlığı merkezinde (TRSM) aldığı rutin hizmete Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi (RUTBE) eklenmesinin sosyal işlevselliğe etkisi incelenmiştir. Yöntem: TRSM’de rutin olgu yönetimi ve uğraş terapisi alan şizofreni hastaları (n=22), TRSM hizmetine ek olarak RUTBE alan hastalar (n=21) ve kontrol grubu olarak Psikotik Bozukluklar Polikliniği’nde takip edilen ancak TRSM hizmeti almayan hastalar (n=21) şeklinde üç grup oluşturulmuştur. Katılımcıların ilk değerlendirmelerinde sosyodemografik veri formu doldurulmuştur. Grupların sosyal işlevsellikleri ve klinik belirtilerinin şiddeti ortalama üç aylık takip süresinin başında ve sonunda Sosyal İşlevsellik Ölçeği (SİÖ), Performans Ölçeği (PSP), Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) ile ölçülmüştür. Bulgular: Takip süresi sonunda çalışma gruplarının son test ölçümlerinde PANSS toplam puanlarında anlamlı azalma, PSP ve SİÖ toplam puanlarında anlamlı artış görülmüş, kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı değişim saptanmamıştır. RUTBE grubundaki PANSS toplam puanı düşüşü, TRSM grubundan anlamlı olarak yüksektir, PSP ve SİÖ skorlarında müdahale grupları arası anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç: TRSM’de verilen psikiyatrik rehabilitasyon hizmetinin şizofreni hastalarının sosyal işlevselliklerine ve klinik belirtilerine olumlu etkisi bulunmaktadır. Rutin hizmete RUTBE eklenmesi klinik belirtilerdeki iyileşmeyi arttırmıştır.
Effect of Adjunct Psychosocial Skills Training on Social Functioning of Schizophrenia Patients Who Get Occupational Therapy in a Community Mental Health Center: A Comparative Study
Introduction: Antipsychotic drugs are effective in relieving symptoms in the treatment of schizophrenia, but decreased social functioning is resistant to drugs. In this study, the effect of adjunct Psychosocial Skills Training (PSST) on social functioning for schizophrenia patients who receive service in the community mental health center (CMHC) was investigated. Method: Schizophrenia patients who received routine case management and occupational therapy in CMHC (n=22), patients receiving PSST in addition to CMHC service (n=21) and patients who were followed up in the Psychotic Disorders Outpatient Clinic as control group (n=21), three groups were formed. In the initial evaluations of the participants, the sociodemographic data form was filled. Social functioning and severity of clinical symptoms were evaluated at the beginning and at end of three-month follow-up period with the Social Functionality Scale (SFS), Personal and Social Performance Scale (PSP), Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Results: At the end of the follow-up period, there was a significant decrease in PANSS total scores, a significant increase in PSP and SFS total scores in the last test evaluations of the study groups. There was not any statistically significant change in the control group. The decrease in PANSS total score in PSST group is significantly higher than CMHC group. There was no significant difference between PSP and SFS scores between intervention groups. Conclusion: The psychiatric rehabilitation in CMHC has a positive effect on the social functioning and clinical symptoms of schizophrenic patients. Adjunct PSST to routine service seems to help relieving clinical symptoms.