Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 8; Sayı: 17>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2020;8(17):180-188
Türk Kadınlarının Cinsel Mitleri ve Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
G Selam, H Erensoy, MG Luş
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
Bu araştırmanın amacı, 20-35 yaş arası kadınlardaki cinsel mitler ve anne baba tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesini içermektedir. Aşırı korumacı, tutarsız, baskıcı ve otoriter bir ebeveyne sahip olanlar, cinsiyetle ilgili konularda serbestçe soru soramazlar. Akranlardan veya dijital medyadan öğrendikleri yanlış bilgiler, cinsel mitlerin oluşumunu kolaylaştıracak ve önerilerle ilişkinin belirlenmesi önemlidir.Bu çalışmanın örneklemini 20-35 yaşları arasında rastgele seçilen 83 kadından oluşmaktadır. Araştırmada Sosyodemografik Veri Formu, Veli Tutum Ölçeği ve Cinsel Mitler Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Ekonomik seviyeye ve eğitim seviyesine göre ölçek puanlarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Koruyucu istekli ebeveyn tutumlarının düzeyinin eğitim düzeyine göre değiştiği tespit edilmiştir. Cinsel mit düzeyleri ile demokratik ve otoriter ebeveyn tutumları arasında anlamsız bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Cinsel mit düzeyleri ile koruyucu istekçi ebeveyn tutumları arasında düşük düzeyde bir pozitif ilişki bulunmuştur. Araştırma sonucunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur
Investigation of the Relationship Between Sexual Myths and Parent Attitudes of Turkish Women
The aim of this research is to determine the relationship between sexual myths and parent attitudes in women between the ages of 20-35. Whose have overprotective, inconsistent, repressive and authoritarian parents can not ask questions freely in sex related matters. The false information they learn from peers or digital media will facilitate the formation of sexual myths and it is important to determine that relationship with the suggestions. The sample of this study consisted of 83 randomly selected women aged 20-35 years. Sociodemographic Data Form, Parent Attitude Scale and Sexual Myths Evaluation Form were applied in the study. We found that, according to the economic level, SMF scores differ significantly and SMF scores differ significantly according to educational level. It has been determined that the level of protective-willing parental attitudes also differs in terms of education level.When the authoritarian attitude subscale scores of women were analysed according to age, economic level and education level variable no significant difference was observed. A low level of positive correlation was found between sexual myth levels and protective-willing attitudes. As a result of the research, various suggestions were made.