Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 22; Sayı: 44>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2019;22(44):106-115
İşyeri Nezaketsizliği Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
S Gök, I Karatuna, O Başol
Marmara Üniversitesi, İstanbul
Bu araştırmanın amacı işyeri nezaketsizliği konusundaki araştırmalarda sıklıkla kullanılan ölçeklerden biri olan İşyeri Nezaketsizliği Ölçeği’nin (İNÖ) (Cortina, Magley, Williams ve Langhout, 2001) Türkçe’ye uyarlamasının gerçekleştirilmesidir. Araştırma, İstanbul’da çeşitli özel işletmelerde çalışan 350 beyaz yakalı katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları tek faktörlü yapının uygunluk gösterdiğini ortaya koymuştur. Benzer ölçek geçerlik analizi sonucunda İNÖ puanları ile ilişkili bir yapıyı ölçen işyerinde psikolojik taciz ölçeği puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ölçüt-bağıntılı geçerlik analizi sonucunda İNÖ puanları ile birer sonuç değişkeni olan iş doyumu, genel sağlık ve işten ayrılma eğilimi puanları arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu saptanmıştır. Güvenirlik çalışması sonucunda Cronbach alfa katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır. İki farklı şekilde hesaplanan iki yarım güvenirlik katsayıları .79 (tek-çift ayrımı) ve .77 (ilk yarı-son yarı ayrımı) olarak belirlenmiştir. Ölçeğin tamamı için hesaplanan Spearman-Brown katsayısı ise sırasıyla .92 ve .93 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, psikometrik analizler İNÖ Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir olduğunu ve ülkemizde yapılacak araştırmalarda kullanılabilir bir araç olduğunu göstermiştir.
Reliability and Validity of the Turkish Version of the Workplace Incivility Scale
This study aimed to examine the reliability and validity of the Turkish version of the Workplace Incivility Scale (WIS) (Cortina, Magley, Williams & Langhout, 2001), one of the widely used scales in workplace incivility research. 350 white-collar employees from various private organizations participated in the study. Confirmatory factor analysis test of a one-factor model resulted in adequate fit indexes. The WIS scores showed a high correlation with a construct-related measure (i.e., workplace bullying questionnaire) indicating high convergent validity. The criterion-related validity results showed appropriate and significant correlations with job satisfaction, intention to leave and general health scores. The Cronbach’s Alfa for the scale was .92. The split half reliabilities were found to be .79 (odd-even splits) and .77 (first half-second half splits). The Spearman-Brown corrected coefficients were .92 and .93. As a conclusion, it was shown that Turkish version of the WIS had good validity and reliability levels to measure workplace incivility in Turkey.