Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2020;21(2):129-136
Akıllı Telefon Kullanan Adölesanlarda Gündüz Uykululuğu
A Sülün, U Günay, A Sarman, S Dertli
İnönü Üniversitesi, Malatya
Amaç: Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki adölesanlarda gündüz uykululuğu ve adölesanlarda akıllı telefon kullanım bağımlılığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırmadır. Örneklem, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı lise arasından basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen üç okulda 467 adölesandan oluşmuştur. Verilerin toplanmasında sosyodemografik veri formu, Pediatrik Gündüz Uykululuk Ölçeği ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan adölesanların % 53.3’ünün 17-19 yaş aralığında, % 53.3’ünün erkek olduğu, % 30.8’inin 12. sınıfa devam ettiği, % 52’sinin 2000 TL ve üzeri gelire sahip olduğu, % 58.9’unun 1-3 kardeşe sahip olduğu, % 54.8’inin akıllı telefon kullanımı nedeniyle okul başarısının etkilendiği ve bunların % 84’ünün etkilenme durumunun olumsuz olduğu belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizine göre akıllı telefon bağımlılığı ile gündüz uykululuk durumu arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Çalışmaya katılan adölesanlarda, akıllı telefon bağımlılığı riski arttıkça gündüz uykululuk durumunun arttığı ortaya çıkmıştır.
Daytime Sleepiness in Adolescents Using Smartphone
Objective: The aim of this study is to examine the relationship between daytime sleepiness in adolescents and smartphone usage dependence in adolescents in Turkey. Method: This study is a descriptive research. The sample consisted of 467 adolescents in three schools selected by simple random sampling method from the high school of Malatya Provincial Directorate of National Education. Sociodemographic data form, pediatric Daytime Sleepiness Scale and Smartphone Addiction Scale were used in the data collection. Results: Of the adolescents who participated in the study, 53.3% were within the 17-19 age range, 53.3% were male, and 30.8% were 12. it was determined that 52% had income of TL 2000 and above, 58.9% had 1-3 siblings, 54.8% were affected by school success due to smartphone use and 84% of them were affected. According to the correlation analysis, there was a moderate positive correlation between smartphone addiction and daytime sleepiness. Conclusion: Among adolescents who participated in the study, daytime sleepiness increased as the risk of phone addiction increased.