Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2020;21(2):99-107
Gençlik Merkezini Kullanan Bir Grup Ergende Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Sosyal Medyadaki Sosyal Kaygıları Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler
G Dikeç, B Pirinç, B Kaya, E Keleş, E Akın, A Hızmalı, A Toprak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışma İstanbul’daki bir gençlik merkezini kullanan ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı ile sosyal medyadaki sosyal kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel türdeki bu çalışma, İbir gençlik merkezini kullanan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 237 kadın ve 66 erkek olmak üzere 303 ergenle yapıldı. Çalışmada veriler Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF) ve Sosyal Medya Kullanıcıları İçin Sosyal Kaygı Ölçeği (SMKSKÖ) ile toplandı. Bulgular: Araştırmaya katılan %78,2’sinin kadın ve %21,8’inin erkek olduğu, %9,6’sının sigara ve %5’inin alkol; günde ortalama 4,24±3,08 saat akıllı telefon kullandıkları bulundu. Ergenlerin cinsiyetleri ve yaşadıkları yerde internet erişimi olup olmamasına göre ATBÖ-KF ölçek puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı. ATBÖ-KF ve SMKSKÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif orta dereceli ilişki saptandı. Sonuç: Akıllı telefon bağımlılığı ile ergenler arasındaki sosyaı medyada sosyal kaygı arasında yakın bir ilişki olduğu görülmektedir.
The Relationship between Smartphone Addiction and Social Anxiety in Social Media among a Group of Adolescents Using the Youth Center and Affecting Factors
Objective: This study was carried out to determine the relationship between smartphone addiction and social anxiety in social media of adolescents who participating a youth center in Istanbul. Method: This cross-sectional study was conducted between 303 adolescents, 237 women and 66 men, who participated the youth center. In the study, data were collected using the Smartphone Addiction Scale-Short Form (SAS-SF) and Social Anxiety Scale for Social Media Users (SASMU). Results: 78.2% of the participants were women and 21.8% were men, 9.6% were smoke and 5% used alcohol; it was found that using smartphones an average of 4.24 ± 3.08 hours per day. A statistically significant difference was found between the mean scores of the SAS-SF scale according to the sex and internet access of adolescents. Beside, a statistically significant positive moderate correlation was found between the total scores of SAS-SF and SASMU. Conclusion: There seems to be a close relationship between smartphone addiction and social anxiety in social media among adolescents.