Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):747-775
Eşi Alkol Bağımlısı Olan ve Olmayan Kadınların Psikolojik Belirtiler ile Evliliğe İlişkin Değişkenler Açısından Karşılaştırılması ve Bu Gruplarda Evlilik Uyumunu Yordayan Faktörler
MC Atintaş, ŞT Kışlak
Ankara Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmanın amacı, eşi alkol bağımlısı olan ve olmayan kadınların evlilik uyumu, eş bağımlılık, evlilik gücü, depresyon, anksiyete ve stres açısından karşılaştırılması ve her iki grup için evlilik uyumunu yordayan değişkenlerin belirlenmesidir. Bu çalışma, eşi alkol bağımlısı olan (50 kişi) ve eşi alkol bağımlısı olmayan (50 kişi) toplam 100 kadının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerini toplamada Kişisel Bilgi Formu, Evlilikte Uyum Ölçeği, Eş Bağımlılığı Belirleme Ölçeği, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği ve Çift Güç Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma hipotezleri, bağımsız örneklemler için t-testi ve her iki gruba yönelik olarak ayrı ayrı gerçekleştirilen regresyon analizleriyle test edilmiştir. Bulgular, iki grubun tüm temel değişkenler (evlilik uyumu, eş bağımlılık, evlilik gücü, depresyon, anksiyete ve stres) bakımından anlamlı olarak farklılaştığını açığa çıkarmıştır. Daha açık söylemek gerekirse bu çalışma eşi alkol bağımlısı olmayan kadınlara kıyasla eşi alkol bağımlısı olan kadınların evlilik uyum düzeylerinin daha düşük, eş bağımlılık düzeylerinin daha yüksek, evliliklerinde kendilerine ilişkin güç algılarının daha zayıf olduğunu ve depresyon, anksiyete ve stres belirtilerini daha yoğun gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen regresyon analiziyle yalnızca güç süreçleri değişkeninin her iki grupta da evlilik uyumunu pozitif yönde yordadığı saptanmıştır. Belirtilen sonuçlardan yola çıkarak bağımlılık tedavilerinde eşlerin de bu sürece dâhil edilmesinin faydalı olacağı öngörülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın ülkemizde oldukça az sayıdaki araştırmanın odaklandığı eş bağımlılık ve evlilik gücü konularında yararlı bilgiler sağladığı düşünülmektedir.
Comparison of the Psychological Symptoms and Variables Related to Marriage in the Wives of Alcoholics and Non-Alcoholics and Factors Predicting Marital Adjustment*
The aim of this study is two-fold. It first seeks to compare marital adjustment, co-dependency, marital power, depression, anxiety, and stress in wives of both alcoholics and non-alcoholics. Subsequently, the study endeavors to determine those variables that predict marital adjustment of women in both groups. This study was conducted with a total of 100 women, of which 50 were wives of alcoholics and the remaining 50 were wives of non-alcoholics (i.e., the comparison group). Data for the study were collected using the Demographic Information Form, Marital Adjustment Test, Codependency Assessment Tool, DepressionAnxiety-Stress Scale, and Couple Power Scale. Hypotheses were tested using an independent samples t-test and two separate regression analyses for both groups. The findings showed there to be significant differences in all the main variables between the two groups. Participants in the group consisting of wives of alcoholics were less marital adjusted and had higher levels of depression, anxiety, and stress compared to those in the comparison group. Furthermore, wives of alcoholics tended to be more co-dependent and had a lower selfperception of marital power than did those in the comparison group. The regression analyses indicated that in both groups, marital adjustment was predicted only by marital power processes. In light of the study’s results, it would be beneficial to include spouses in addiction treatment.