Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):497-509
Sosyal Medya Bozukluğunun Psikolojik Belirtilerle Deneyimsel Kaçınma İlişkisinde Aracılık Rolü
F Ekşi
Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Istanbul
Deneyimsel kaçınma (EA), davranış bozukluklarında önemli bir süreç ve risk faktörüdür. Bu çalışma, sosyal medya bozukluğunun EA'nın negatif psikolojik semptomlarla (depresyon, anksiyete ve stres) ilişkisi üzerindeki aracı etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubu toplam 333 lisans öğrencisi, 86 erkek (% 25.8) ve 247 kızdan (% 74.2) oluşmaktadır. Arabuluculuk, önyüklemeli yapısal eşitlik modellemesi (SEM) kullanılarak test edilmiştir. İlgili değişkenler arasında önemli sırayla korelasyonlar olduğu gibi, sıkıntıdan kaçınma (β = .09, p <.001,% 95 CI = .10 .06), baskı / inkar (β = .07) , p <.001,% 95 CI = .08 .05) ve kısmi aracılık yoluyla dolaylı olarak psikolojik belirtileri öngörmek için davranışsal kaçınma (β = -.05, p <.05,% 95 CI = -.06 .05) tahmin edildiği gibi sosyal medya bozukluğu skorları. Sonuçlar, uyumsuz sosyal medya kullanımı konusunda EA'nın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.
The Mediating Role of Social Media Disorder in the Relationship of Experiential Avoidance with Psychological Symptoms
Experiential avoidance (EA) is an important process and risk factor in behavioral disorders. This study aims to examine the mediating effect of social media disorder on the relationship of EA with negative psychological symptoms (depression, anxiety, and stress). The study group consists of a total of 333 undergraduate students, 86 males (25.8%) and 247 females (74.2%). Mediation has been tested using structural equation modeling (SEM) with bootstrapping. Significant zero-order correlations have been found among the involved variables, as well as mediating effects from distress aversion (ß = .09, p < .001, 95% CI = .10 .06), repression/denial (ß = .07, p < .001, 95% CI = .08 .05), and behavioral avoidance (ß = -.05, p < .05, 95% CI = -.06 .05) to indirectly predict psychological symptoms through partial mediation of social media disorder scores, as presumed. The results have the potential to contribute to a better understanding of EA on maladaptive social media use.