Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2020;21(1):87-92
Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocuklarının duygularınıyönetme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
D Cantekin, GG Akduman
Gazi Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu çalışmanın amacı annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile okul öncesi dönemdeki çocuklarının duygularını yönetme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın çalışma gurubunu 48 ay-72 ay arasındaki 136 çocuk ve anneleri oluşturmuştur. Araştırmada Genel Bilgi Formu, Anne-Baba Tutum Ölçeği ve OSBED-Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda çocukların duyguları yönetme becerileri puanlarının annelerin eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır. Annelerin eğitim durumunun ve mesleklerinin Anne-Baba Tutum Ölçeği puanlarında anlamlı bir farklılık oluşturduğu, eğitim düzeyi yüksek olan annelerin baskıcı ve otoriter tutumlarının azaldığı belirlenmiştir. Sonuç: Çocukların duyguları yönetme becerileri ile annelerin demokratik tutumları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Annelerin demokratik tutumları arttıkça çocukların duyguları yönetme becerilerinin arttığı saptanmıştır. (Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(1):87-92)
The relationship between mothers’ attitudes towards child rearingand their children’s emotion management skills
Objective: The aim of this study is to investigate the relationship between mothers' attitudes towards child rearing and their preschool children’s emotion management abilities. Methods: The sample of the study consisted of 136 children and their mothers of 48 months and over who are attending the kindergartens of formal primary schools and official independent kindergartens in Çubuk and Yenimahalle districts of Ankara during the academic year 2018-2019. In the research, General Information Form developed by the researcher in order to collect data related to children, Parenting Attitude Scale used to determine mothers' attitudes towards child rearing and OSBEDEmotion Management Ability Scale were used. Results: Because of the study, it was determined that mothers had a significant difference in their attitudes according to their educational status, and that the oppressive and authoritarian attitudes of mothers with high education levels decreased. Conclusion: It was observed that there was a significant positive relationship between the emotion management skills of children and mothers' democratic attitudes. As the democratic attitudes of mothers increased, children's ability to manage emotions increased. (Anatolian Journal of Psychiatry 2019; 2020; 21(1):87-92)