Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2020;21(1):37-44
Bipolar bozuklukta psikolojik dayanıklılık,algılanan sosyal destekle ilişkili midir?
E Uygun, RB Cebeci, E Özsoy, Ş Başar, BR Erim, NŞ Erkoç
İstanbul Bakırköy EAH, İstanbul
Amaç: Ruhsal dayanıklılık (RD), bipolar bozuklukta (BB) hastalık başlangıcı, yaşam kalitesi ve prognoz ile ilişkili bir risk etkenidir. RD’yi olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek değişkenler vardır ve bunlardan biri algılanan sosyal destektir (ASD). Çalışmanın amacı BB hastalarında RD ile ASD arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Ötimik evredeki BB I hastası 90 kişi ile yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim açısından eşleştirilmiş 30 kişiden oluşan kontrol grubuna çok boyutlu ASD Ölçeği, Yetişkin RD Ölçeği ile Veri Toplama Formu verilmiştir. Bulgular: ASD ve RD puanları BB grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Kontrol grubunda ASD ölçeğinin aile alt boyutu RD ile anlamlı korelasyon gösterirken, BB grubunda hem aile, hem de arkadaş alt ölçekleri anlamlı korelasyon gösterdi. RD'nin bağımsız değişken alındığı regresyon analizinde ASD'nin aile ve arkadaş alt ölçekleri, hastalık başlangıç yaşı ile geçmişte intihar girişimi öyküsü varlığı anlamlı bulundu. Sonuç: BB’de ilaç tedavisine ek olarak aile terapisi ve akran destek grupları prognoza olumlu katkıda bulunabilir. Ek olarak, çocukluk çağı travması, intihar girişimi öyküsü ve erken başlangıç gibi risk etkenleri olan BB hastaları için RD’yi geliştirmeye yönelik ruhsal eğitim modüllerinin prognoza olumlu katkıları olabilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(1):37-44)
Investigation of the relationship between perceived social supportand psychological resilience in bipolar disorder:a cross-sectional study
Objective: Psychological resilience (PR) is a risk factor that is associated with onset of disease, quality of life, and prognosis in bipolar disorder (BD). There are variables that can affect PR positively and negatively; one of them is perceived social support (PSS). The aim of this study was to examine this relationship. Methods: The Multidimensional Scale of PSS, Adult PR Scale, and Data Collection Form were requested from 90 patients with bipolar I disorder in the euthymic stage and 30 controls who were matched for age, gender, marital status, and level of education. Results: PSS and PR scores were significantly lower in the bipolar group than in the control group. In the control group, only the family subscale of PSS was significantly correlated with PR, while both the family and friend subscales were significantly associated with PR in the bipolar group. In a regression analysis which considered PR as an independent variable, the family and friend subscales of PSS and age at onset were significant. Conclusion: Family therapy and peer support groups in addition to medical therapy in BD may contribute positively to prognosis. In addition, training modules to develop PR for BD patients with risk factors such as childhood trauma and early onset would improve prognosis. (Anatolian Journal of Psychiatry 2020; 21(1):37-44)