Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 30; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2019;30(2):90-98
Spondilit Hastalarında Depresyon ve Anksiyete: Yaygınlık ve Klinik Parametreler ile Öz-Bildirim Sonlanım Ölçeklerinin İlişkisi
AB Tekaya, I Mahmoud, I Hamdı, S Hechmı,O Saıdane, R Tekaya, L Abdelmoula
Charles Nicolle Hastanesi, Tunus
Amaç: Spondiloartrit hastaları arasında depresyon ve anksiyete yaygınlığını değerlendirmek. Yöntem: Romatoloji polikliniğinde ayaktan tedavi gören spondiloartrit (SpA) tanısı konmuş 100 hasta çalışmaya alınmıştır. Klinik ve psikolojik durumlarını değerlendirmek için sabah sertliğinin süresi, ağrı/yorgunluk görsel-analog ölçeği (GAÖ), Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi (BASHAİ), Fonksiyonel İndeksi (BASFİ), Metroloji İndeksi (BASMİ), Hasta Global İndeksi (BASGİ), Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği, Depresyon Alt-Ölçeği (HAD-D), Anksiyete Alt-Ölçeği (HAD-A), Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi (ASQoL) Ölçeği, Kısa Form 36 Sağlık Ölçeği (KF-36) ve Kronik Hastalık Tedavisi İşlevsel Değerlendirmesi (KHTİD)-Yorgunluk Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: HAD-D ve HAD-A Ölçek puanları hastaların %31’inde depresyon, %39’unda ise anksiyete olduğu saptanmıştır. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi GAÖ yorgunluk değeri >50, sabah sertliği süresi >15 dakika, BASHAİ puanı >4, BASFİ puanı >4, BASGİ puanı >50 ve yüksek KHTİD Yorgunluk Ölçeği puanının hem depresyon hem de anksiyete ile ilişkili bağımsız risk faktörleri olduğunu göstermiştir. Görsel-analog ölçek ağrı değeri >50, sadece depresyon için bağımsız bir risk faktörüdür. Kadın cinsiyet, KF-36 Mental Bileşen Özeti puanı <50 ve alt sosyal sınıf üyesi olmak ise yalnızca anksiyete ile ilişkili bağımsız risk faktörleri olarak görünmektedir. Sonuç: SpA’lı hastalarda anksiyete ve/veya depresyonun ortaya çıkması hem kişisel, hem de hastalıkla ilgili çok-etkenli nedenlerle bağlantılı olmaktadır. Depresyon ve anksiyete bozukluklarının erken teşhisi, hastanın psikiyatrik değerlendirme, eğitim programları ve psikofarmakolojik tedavi için erken yönlendirilmesine fırsat sağlayabilir
Depression and Anxiety in Spondyloarthritis: Prevalence and Relationship with Clinical Parameters and Self-Reported Outcome Measures
Objective: To assess the prevalence of depression and anxiety among patients with spondyloarthritis. Method: One hundred patients with spondyloarthritis attending the rheumatology outpatient unit were enrolled. Duration of morning stiffness, pain/fatigue visual-analogue-scale, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), Functional Index, Metrology Index, Patient Global Score, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) including depression subscale (HADS-D) and anxiety subscale (HADS-A), Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQoL) Scale, Short Form 36 Health Survey and Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue-Scale were used to assess clinical and psychological status. Results: The HADS-D and HADS-A scores revealed that 31% of the patients were depressed and 39% had anxiety. Multivariate logistic regression analysis revealed that a VAS fatigue >50, morning stiffness >15minutes, BASDAI >4, BASFI >4, BAS-G >50 and high FACITFatigue scale were independent risk factors associated with the risk of both depression and anxiety. A visual-analogue-scale pain >50 was an independent risk factor for only depression. Female gender, disadvantaged social class and MCS <50 seemed to be the independent risk factors associated only with anxiety. Conclusion: Association of SpA with anxiety and/or depression appear multifactorial including both personal and disease-related factors. Early identification of depressive and anxiety disorders may allow early referral for psychiatric assessment, educational programs and psychopharmacological treatment.