Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 30; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2019;30(2):75-81
Erken Evre ve Kronik Bipolar Bozukluk Hastalarında İnflamasyon ve Nörodejenerasyon Bulguları
S Karabulut, İ Taşdemir, U Akcan, Cİ Küçükali, E Tüzün, S Çakır
Kepez Devlet Hastanesi, Antalya
Amaç: Bipolar bozukluk hastalarında sitokin seviyelerinde gözlenen artış, duygudurum bozukluklarının patogenezinde inflamasyonun rolünü gösteriyor olabilir. Bununla birlikte inflamasyon süreci ile hastalığın evresi ve şiddeti arasındaki bağlantı iyi anlaşılamamıştır. Bu çalışmada bipolar bozukluğun seyrinde nöroinflamasyon ve hastalık progresyonu arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: IL-6, tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α), IL-1 reseptör antagonisti (IL-1RA), nöron spesifik enolaz (NSE) ve S100B seviyeleri, erken evre (n=30), kronik (n=77) ve sağlıklı kontrollerin (n=30) plazma örneklerinde enzim-ilişkili immunosorbent analiz (ELISA) yöntemi kullanılarak ölçüldü. Bulgular: Kronik bipolar bozukluk hastalarında ölçülen tüm nöroinflamasyon belirteçlerinde erken evre ve sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı yükselme gözlendi. IL-6 ve IL-1RA seviyeleri, NSE ve S100B seviyeleri ile koreleydi. TNF-α seviyeleri Montgomery Asberg Depresyon Değerlendirme ölçeği (MADÖ) ve Klinik Global İzlenim ölçeği (KGİÖ) skorlarıyla koreleydi. Sonuç: Sonuçlar bipolar bozukluğun ileri evrelerinde, gliozis ve nöron kaybına eşlik eden bir bulgu olarak, inflamasyonun progresyon gösterdiğini ve bu inflamasyonun kısmi olarak IL-1RA ve IL-6 aktivitesiyle ilişkili olduğunu göstermektedir.
Inflammation and Neurodegeneration in Patients with Early-Stage and Chronic Bipolar Disorder
Objective: The increase in the circulatory cytokine levels observed in patients with bipolar disorder (BD) may imply involvement of inflammation in the pathogenesis of mood disorders. However, the association between the inflammatory process and the stage and severity of illness is not well understood. In this study, our aim was to investigate the association between neuroinflammation and disease progression in the clinical course of BD. Method: IL-6, TNF-a, IL-1 receptor antagonist (IL-1RA), neuronspecific enolase (NSE) and S100B were measured by ELISA in plasma samples of patients at early-stage BD (n=30), chronic BD (n=77) and healthy controls (n=30). Results: Chronic BD patients showed significantly increased levels of all measured inflammatory markers as compared to early-stage BD patients and the healthy controls. IL-6 and IL-1RA levels correlated with NSE and/or S100B levels and TNF-a levels correlated with Montgomery- Asberg Depression Rating Scale scores and Clinical Global Impression Scale scores. Conclusion: Our results indicate that inflammation appears to be particularly associated with IL-1RA and IL-6 activity, progressing at