Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 25; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2018;25(2):101-110
Bir Üniversite Hastanesine Engelli Çocuk Sağlık Kurulu İçin Başvuran Olguların Klinik Ve Sosyodemografiközellikleri: Bir Ön Çalışma
Y Öztürk, N Demir, Z Topal, U Savcı, MA Cansız, AE Tufan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
Amaç: Bu çalışmada engelli sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergen olgularda başvuru nedenleri, olguların sos-yodemografi k özellikleri ve psikiyatrik tanı dağılımlarının saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada 2013 Haziran – 2013 Ekim tarihleri arasında hastanemiz sağlık kuruluna başvuran 0-18 yaş arası 395 çocuk ve ergenin dosya verileri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Çalışmaya yaşları ortalaması 95.0 ay olan (Ranj 4.0 – 301.0 ay, S.D.= 46.1 ay) 395 hasta dahil edilmiştir (% 68.1 erkek). Anne ve babaların ortalama yaşları, sırasıyla 34.5 (S.D.= 7.2) ve 38.4 (S.D.= 8.1) yıldır. Anne (% 66.1) ve babaların (% 60.2) çoğunun ilkokul mezunu olduğu, anne-lerin çoğunun (% 87.5) ev hanımı iken, babaların çoğunun (% 61.9) işçi olarak çalıştığı saptanmıştır. En sık başvuruyu % 84.1 (n= 332) oranla özel eğitim için yapılan başvurular oluşturmaktadır. Doğum sonrası sorun (sarılık/ morarma/ nefes almama/ kuvöz bakımı) olguların % 27.6’sında tarifl enmiştir. 0-6 yaş grubuna en sık “bilişsel gerilik” tanısısaptanmışken; 6-18 yaş grubu arasında en sık zeka geriliği tanısı saptanmıştır. Tartışma: Engelli sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergenlerle ilgili verilerin belirlenmesi hem çocuk psikiyatri pratiğinde bu olgulara yaklaşıma yol gösterecek, hem de engellilerle ilgili planlama yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bulgularımızın diğer merkezlerdeki örneklemlerin de değerlendirildiği ileri araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
Clinical and Sociodemographic Characteristics of Cases Presenting to a Univer-Sity Hospital For Disabled Child Health Reports: A Preliminary Study
Objective: In this study, it was aimed to identify sociodemographic features, reasons for application and distribution of psychiatric diagnoses within a sample of children and adolescents who had applied to the health committee of the center the research was conducted in. Method: Data from the charts of 395 children and adolescents aged between 0-18 years who had applied to the health committee of our hospital between the dates June 2013 and October 2013, were analyzed retrospectively. Results: A total of 395 patients (68.1% male) were included in the study, with a mean age of 95.0 months (Range 4.0 to 301.0 months, SD = 46.1 months). The mean ages of the mothers and fathers were 34.5 (SD = 7.2) and 38.4 (SD = 8.1) years, respectively. Most of the mothers (66.1%) and fathers (60.2%) were primary school graduates and the majority of mothers (87.5%) were housewives while fathers (61.9%), were workers. The most common reason for application was a demand to be evaluated in order to collect special education reports (84.1 %). Postnatal (jaundice/ cyanosis/ non-breathing/ incubator care) problems were described in 27.6% of the cases. Most common diagnoses were developmental delay for cases between 0- 6 years of age, and mental retardation, for those between6-18 years of age. Conclusion: Determination of data about children and adolescents applying to the disabled child health committee will help establish better clinical approach to these cases in child psychiatry practice, as well as contribute to set novel and improved care plan for disabled children and adolescents. Our fi ndings need to be supported by further research, where samples from other centers are also evaluated.