Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2018;5(3):73-80
İlkokul Öğrencilerinin Uyku ve Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
A Öztürk, TA Sezer, A Tezel
Ankara Üniversitesi, Ankara
Amaç: Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için uyku çok önemlidir. Uygun olmayan televizyon izleme alışkanlıkları, uyku düzenini bozan önemli etkenlerden biridir. Bu araştırma ilkokul öğrencilerinin uyku ve televizyon izleme alışkanlıklarının değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler Aralık 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında bir ilkokulda okuyan 6-11 yaş arası öğrencilerin ebeveynlerinden toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 299 ebeveyn oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, televizyon izleme alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bilgi formu ve Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama, standart sapma, frekans ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik izin ve ebeveynlerden onam alınmıştır. Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 8,64±1,16, ebeveynlerin yaş ortalaması 35,55±6,23’tür. Televizyonun açık kalma süresi günlük ortalama 5,62 saattir. Çocukların ortalama uyku saati 9,37’dir. Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi’nden alınan toplam puan ortalaması 47,92+8,18 olarak saptanmıştır. Sonuç: Çocuğun okuldaki başarısının, hafta içi televizyon izleme süresinin, televizyon izlemeyi ne zaman tercih ettiğinin, televizyon kapatılınca tepkisinin ve ebeveynin televizyon izleme süresinin Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi toplam puanını anlamlı derecede etkilediği bulunmuştur. Ebeveynin gelir durumu, eğitim durumu ve çocuğun okul başarısı ile yatma zamanı direnci ve uyku süresi arasında anlamlı fark bulunmuştur. Televizyon izleme alışkanlıkları ile, gece uyanmaları hariç, en az bir uyku sorunu arasında anlamlı fark bulunmuştur.
Evaluation of Sleep and Television Viewing Habits of Primary School Students
Objective: Sleep is crucial for healthy growth and development of children. Unsuitable television viewing habits are one of the important factors that disturb sleep patterns. This study was conducted to evaluate the sleep and television viewing habits of primary school students. Materials and Methods: The study was conducted as a descriptive study. The data were collected from parents of students aged 6-11 years, who were studying at a primary school between December 2016 and February 2017. The study sample consisted of 299 parents. In order to collect data, a personal information form, an information form to determine television viewing habits and the Children’s Sleeping Habits Questionnaire were administered to the study subjects. Percentages, means, standard deviations, frequencies, and analysis of variance were used to evaluate the data. Ethical permission and consent from the parents were taken for conducting the study. Results: The mean age of the children was 8.64±1.16, and the parents’ mean age was 35.55±6.23. The mean number of hours spent viewing television was 5.62 hours per day. The mean sleep time of the children was 9.37 hours. The mean total score obtained from Children’s Sleeping Habits Questionnaire was determined to be 47.92±8.18. Conclusion: It was found that the child’s success at school, the television viewing time during the weekday, the child’s preference for viewing time, the response to being asked to turn the television off, and the parents’ viewing time significantly affected the total Children’s Sleeping Habits Questionnaire score. A significant difference was found between parental income status, educational status, school success, bedtime resistance, and sleep duration. Also, a significant difference was found between television viewing habits and at least one sleep problem, except night wakes.