Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2018;5(3):58-61
Yenidoğanlarda Güvenli Uyku Açısından Annelerin Tercihleri
Ç Erdoğan, T Turan
Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Amaç: Bebeklerin ani bebek ölüm sendromundan korunmaları için güvenli uyku sağlanması son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı yeni doğum yapmış olan annelerin bebeklerini uyutmadaki tercihlerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma toplamda 300 anne ile yürütülmüştür. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Bulgular: Annelerin bebeklerini gündüz uykusunda %80, gece uykusunda %80, beslenme sonrası ise %87 oranında sırtüstü olmayan pozisyonda yatırmakta, %51’i yumuşak yatakta yatırmakta, %63’ü yastık kullanmakta ve %42’si yatak paylaşımında bulunmaktadır. Sonuç: Annelerin bebeklerini uyuturken ani bebek ölüm sendromuna neden olabilecek riskli davranışlarda bulunduğu belirlenmiştir.
Mothers’ Preferences for Safe Sleep in Newborns
Objective: It is extremely important to provide safe sleep for babies to be protected from sudden infant death syndrome. The aim of this study is to determine the preferences of newborn mothers to sleep their babies. Materials and Methods: The study was conducted with a total of 300 mothers. The data were collected with a questionnaire developed in the light of the literature by researchers. Results: Eighty percent of the mothers put their babies to bed in a nonsupine position in daytime sleep and night sleep, 87% of the mothers put their babies to bed in a non-supine position after nutrition; 51% used a soft mattress, 63% used a pillow when they put their babies to bed and 42% shared their beds with their babies. Conclusion: It was determined that mothers have risky behaviors that may cause sudden infant death syndrome while sleeping their baby.