Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(1):51-68
Lise Öğrencilerinin Cep Telefonu Bağımlılıklarının İncelenmesi
R Hoşoğlu
Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir
Bu araştırmada lise öğrencilerinin cep telefonu bağımlılıkları ile yalnızlık düzeyleri ve benlik saygıları arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Samsun il merkezinde bulunan beş lisede eğitim görmekte olan 502 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin 272’si kız (%54,18), 230’u erkektir (%45,82). Araştırmada veriler Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını test etmek için Kolmogorov-Smirnov Testi, öğrencilerin cep telefonu bağımlılıklarının cinsiyetlerine göre farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar için t-testi ve öğrencilerin cep telefonu bağımlılıkları ile yalnızlık ve benlik saygısı düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Ayrıca etki büyüklüğünü belirlemek için Cohen’in d değeri hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin cep telefonu bağımlılığı düzeylerinin cinsiyete göre manidar düzeyde farklılık gösterdiğini; cep telefonu bağımlılığı ile yalnızlık arasında manidar bir ilişki olmadığını, bununla birlikte cep telefonu bağımlılığının benlik saygısı ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ortaöğretim kurumlarında cep telefonu bağımlılığını önlemeye ve tedavi etmeye yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde, bireylerin benlik saygısı düzeylerinin de değerlendirilmesinin önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.
Investigating Mobile Phone Addiction in High School Students
This study intends to reveal the relationships between high school students’ mobile phone addiction and their levels of self-esteem and loneliness. The general survey method has been applied in the research. The study group consists of 502 volunteer students studying in five high schools in Samsun’s provincial center during the 2017-2018 academic year. Of the students participating in the study, 272 are female and 230 are male. The study data have been collected using the Mobile Phone Addiction Scale, the Rosenberg Self- Esteem Scale, the UCLA Loneliness Scale, and a personal information form. The Kolmogorov-Smirnov test has been used to test whether the data obtained in the study have normal distribution. The t-test has been used for independent groups in order to reveal the differentiating circumstances of cell phone addiction according to gender, and correlation analysis has been conducted to determine whether a relationship exists between cell phone addiction and their levels of loneliness and self-esteem. Additionally, Cohen’s d value has also been calculated to determine the effect size. The results of the study reveal students’ levels of mobile phone addiction to differ significantly in terms of gender, no significant relationship to exist between mobile phone addiction and loneliness, and a significant relationship to exist between self-esteem and mobile phone addiction. In the direction of the obtained results, evaluating individuals’ self-esteem levels in the context of guidance and psychological counseling services for preventing and treating mobile phone addiction in secondary education institutions is thought to play an important role.