Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(1):69-90
Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama Sıklığı ve Heyecan Arama Davranışı ile İlişkisi
SK Vayısoğlu, E Öncü, Y Güven
Mersin Üniversitesi, Mersin
Tüm dünyada yaygın şekilde görülmesi ve özellikle gençler arasında hızla artması dolayısıyla önemli bir toplumsal sorun hâline gelmiş olan kumar oynamaya yönelik olarak Türkiye’de yapılan araştırmaların sınırlı kaldığı ve kumar oynama sorunu bakımından gençlere ilişkin yeterli verinin bulunmadığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite çağındaki öğrencilerin kumar oynama ve patolojik kumar oynama sıklığını belirleyerek kumar oynamanın heyecan arama davranışı ile ilişkisini incelemektir. Kesitsel tipte tasarlanan araştırmanın evrenini, bir kamu üniversitesinin merkez kampüsünde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem evreni bilinen örnekleme formülüyle hesaplanmış; okullar ve öğrencilerin belirlenmesinde tabakalı ve basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak 339 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri “Sosyodemografik Özellikler ve Kumar Davranışı Formu”, “South Oaks Kumar Tarama Testi” ve “Zuckerman Heyecan Arama Ölçeği Form V” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve önemlilik testleri kullanılmış, anlamlılık düzeyi ise p ≤ .05 kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %49,9’u erkek, %70,8’i 18-21 yaş aralığındadır. Katılımcıların %25,6’sının sigara, %24,6’sının alkol, %1,8’inin madde kullandığı, %11,5’nin tanı aldığı bir psikiyatrik rahatsızlığının bulunduğu, %52,9’unun kumar oynayan bir yakını olduğu görülmüş ve ayrıca %41,4’ünün hayatı boyunca en az bir kez, %21,5’inin son bir ayda, %15,3’ünün internetten kumar oynadığı belirlenmiştir. Bunların yanı sıra öğrencilerin %1,2’sinde patolojik kumar oynama sorunu olduğu saptanmıştır. Patolojik kumar oynama sorunu olanlarda heyecan arama ölçeğinin alt boyutlarından sıkılmaya hassasiyet puanı, olmayanlara göre anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak patolojik kumar oynama sorununun düşük yaygınlık seviyesine rağmen öğrencilerin yarısının kumar oynamayı deneyimlemiş olması, bu sorunun artabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
The Frequency of Gambling among University Students and Its Relationships to Their Sensation-Seeking Behaviors
Gambling is an important social problem common in the world and rising rapidly among young people. There is yet insufficient data regarding youth in Turkey. This study aims to identify the prevalence of gambling and pathological gambling among the students of a state university and to examine their relation with sensationseeking behaviors. This study has been designed as a cross-sectional research, and the study’s universe constitutes students from the central campus of Mersin University. The sampling universe was calculated using a well-known sampling formula, and 339 students were accessed in the schools through the simple randomsampling method. The research data has been collected using the Socio-Demographic Properties and Gambling Behaviour Form, the South Oaks Gambling Screen, and Zuckerman’s (1996) Sensation-Seeking Scale Form V. In all the conducted analyses, a p = 0.05 has been taken as being statistically meaningful; 49.9% of the students are male and 70.8% are between 18 and 21 years old. Of the students, 25.6% have smoked cigarettes, 24.6% have drunk alcohol, 1.8% have used drugs, 11.5% have been diagnosed with a psychiatric disorder, 52.9% have a relative who has gambled; 41.4% have gambled at least once in their life, with 21.5% in the last month and 15.3% having gambled online. Pathological gambling has been found in 1.2% of the students. Those with a pathological gambling problem only had significantly higher scores in the sub-dimension of boredom susceptibility. As a result, although pathological gambling has low prevalence, the fact that half of the students have experiences with gambling may indicate the problem to be increasing.